Vinsanlehto

Reservatet innehåller en mosaik av olika naturtyper exempelvis myrar, tallskogar och sumpskogar. Bäcken Karijoki flyter genom området och i anslutning till bäcken finns en gammal slåtteräng.
I reservatet finns både myrar, örtrika områden och sumpskog.

I reservatets östra del ligger en vacker 20-40 meter bred ravin. På krönet och i branterna står talldominerad skog med ett stort inslag av träd i 200-års åldern och även enstaka träd som är 400 år eller äldre. Vissa träd bär spår efter en brand. Dalgången är mycket fin med inslag av snårigt vide, doftande älgört, gråal samt stora björkar och granar.

Områdets centrala del utgörs av gammal tallskog med inslag av äldre björkar. Träden är av imponerande dimensioner och många bär tydliga spår efter brand. Här finns även en myr som tidigare slagits. Utmed bäcken Karijoki längst i söder är vegetationen örtrik och här står frodig gransumpskog med grova granar.

Myrarna i reservatet har nyttjats för myrslåtter i gamla tider.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ner. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hitta hit

Vinsanlehto ligger cirka 20 kilometer väster om Korpilombolo. Skogsbilvägar mellan Gustavsberg och Narken passerar genom reservatet.


 Fakta

Kommun: Pajala
Bildades: 1997, rev 2013
Storlek: 88 hektar
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000