Pågående reservatsbildning

Arbetet med att skydda länets hotade miljöer fortsätter under 2017. Vi arbetar vidare med vårt uppdrag att skydda Norrbottens värdefulla natur med dess gammelskogar, våtmarker och limniska miljöer.

Reservatsbildningen berör flera markägarkategorier
De flesta områden där reservatsbildning pågår omfattar statens mark men skydd av värdefull natur berör också övriga markägarkategorier såsom skogsallmänningar, skogsbolag och även enskild mark.

Under senare år har de nya och mer fördelaktiga ersättningsreglerna vid skydd av skog bidragit till att öka acceptansen för skydd bland enskilda markägare och det är glädjande att allt fler privata markägare hör av sig och vill skydda sin skog. Det tycker vi är en positiv utveckling!

Vill du veta mer om hur du skyddar din skog? Du hittar mer information här.

Norrbottens guldkorn
I bildspelet ovan har vi valt ut några guldkorn från områden som är på väg att skyddas som naturreservat och befintliga reservat. Innan länsstyrelsen tar beslut om att bilda ett naturreservat skickar vi ut förslaget till reservatsbeslut på remiss.

Viktigt att veta är att det kan vara en tidskrävande process att bilda ett naturreservat. Alla reservat tar olika lång tid att bilda och vägen till ett beslutat reservat kan se olika ut. Hur lång tid det tar från det att Länsstyrelsen får kännedom om ett område med höga naturvärden till dess att reservatet är bildat kan ibland gå snabbt och ibland ta flera år.

Ett GIS-skikt som visar områden med pågående reservatsbildning finns att ladda ner från länsstyrelsernas geodatakatalog. Du hittar skiktet här.

  • När ett område har blivit naturreservat finns mer information under fliken Naturreservat.
  • Namn och gränser för områden är preliminära och kan ändras innan processen att bilda naturreservatet är klar.    
  • I fjällkommunerna är det ett antal områden som har förts över från Statens fastighetsverk till Naturvårdsverket som ska bli naturreservat. Mer information om detta finns här.  Namn och gränser är preliminära.

Remisser
Aktuella remisser för områden som är på förslag att bli naturreservat kan du se via länken till höger på sidan. Svar skickas till norrbotten@lansstyrelsen.se. Kom ihåg att märka ditt svar med områdets diarienummer!