Bildandet av naturreservat

En viktig uppgift som Länsstyrelsen har är att bevara värdefull natur för framtiden.
Vybild över naturreservatet Bålkaberget.

Det gör vi genom att skydda områden med höga naturvärden framförallt som naturreservat. Till skillnad från nationalparkerna kan marken i ett naturreservat ägas av andra än staten. Det sker alltid förhandlingar med markägaren, som får ersättning när ett område skyddas.

Varför skydda?
Avsikten med skyddet är ofta att bevara den biologiska mångfalden, att så många djur och växtarter som möjligt ska ha ett livsutrymme där deras krav och behov uppfylls. Ett annat viktigt syfte med att skydda områden är att kunna erbjuda natursköna och upplevelserika miljöer för rekreation och friluftsliv.

Vad får du göra i ett naturreservat?
I samband med att reservat bildas beslutas det vad en besökare kan göra i området. Det kan skilja sig mellan olika områden, men i de allra flesta är det tillåtet att utnyttja området enligt allemansrätten och enligt gällande lagar för till exempel jakt och fiske. Det betyder att man i de flesta fall får elda, vandra, tälta och köra skoter med mera. Endast ett fåtal undantag finns. För mer information om vilka föreskrifter som gäller för allmänheten i ett visst reservat, gå till varje naturreservats egna sida och läs i reservatsbeslutet.

Skyddsvärda statliga skogar

Många skyddsvärda områdena på statens marker upptäcktes genom en inventering 2002–2004 som Naturvårdsverket gjorde på uppdrag av regeringen. Därefter har två överenskommelser träffats med Sveaskog samt en med Fastighetsverket om skogsskyddet.

Sveaskog
Länsstyrelsen har tillsammans med Naturvårdsverket och Sveaskog kommit överens om att bilda cirka 170 naturreservat på Sveaskogs mark i Norrbotten. De skogar som ingår i naturreservaten hittades när Länsstyrelsen inventerade statlig skog under 2003-2005. En stor del av dessa reservat är nu bildade tack vare ett projekt som genomfördes mellan 2009-2012.

Områdena har mycket höga naturvärden och är ett viktigt bidrag till att skydda våra levande skogar och värna de många ovanliga arter av växter och djur som finns i vårt län.

Hos Naturvårdsverket redovisas resultatet av inventeringen, vilka områden det gäller med en beskrivning och karta för varje område. Sök på "statliga skogar" i publikationer.

Överenskommelse om 40 nya naturreservat
Under våren 2016 kom Sveaskog och Naturvårdsverket överens om att 40 områden i Norrbotten nu kan skyddas som naturreservat. Det innebär också att några av de största och från naturvårdssynpunkt mest värdefulla gammelskogsområdena i landet nu ges ett långsiktigt skydd. Överenskommelsen omfattar till övervägande del orörda gammelskogar i fjällnära läge, men även stora våtmarks- och lågfjällsområden ingår i de planerade reservaten. De höga naturvärdena kombineras i många fall med höga värden för friluftsliv, naturupplevelser och turism.


Bellunåive, ett av de 40 områden som under 2016 bildades som naturreservat.
Foto: Per-Anders Jonsson

De aktuella områdena har sitt ursprung i inventeringen under åren 2003-2005 som nämns i texten ovan. Ett stort antal av dessa områden identifierades på Sveaskogs markinnehav. Skogarna har sedan dess hanterats genom avtal och överenskommelser mellan staten och Sveaskog. Dagens överenskommelse är den sista i raden och innebär att alla frågor mellan staten och Sveaskog kring inventeringen är lösta.


Såkervaratj i Jokkmokk är en av landets största och bäst bevarade myr- och urskogsområden. Foto: Frédéric Forsmark

Länsstyrelsen inleder nu arbetet med att formellt bilda naturreservaten, en process som bland annat innebär samråd med berörda kommuner. Bedömningen är att det tar ett par år innan alla beslut är på plats. Precis som de flesta reservat i länet kommer de nya områdena, med sina vidsträckta urskogar och våtmarker, att vara fullt tillgängliga enligt allemansrätten. Även jakt och fiske kommer att kunna bedrivas på samma sätt som tidigare.

Fastighetsverket
Enligt ett regeringsbeslut kommer ett visst antal områden med skyddsvärd skog på Statens Fastighetsverks marker i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland att föras över till Naturvårdsverket för att bli långsiktigt skyddade i form av naturreservat. Områdena har höga naturvärden och är även viktiga för bland annat rennäring och friluftsliv.

För Norrbottens del innebär beslutet att 66 nya områden i fjällkommunerna blir naturreservat. Av den totala arealen på 90 000 hektar ligger två tredjedelar ovanför gränsen för fjällnära skog. Det handlar framför allt om gammelskogar som ofta ligger som remsor längs befintliga fjällreservat.

Hos Naturvårdsverket redovisas det i rapportform vilka områden som ska bli naturreservat. Länk till rapporten "Skyddsvärda statliga skogar" finns till höger under rubriken Publikationer.

 Interna länkar

 Publikationer

 Kontakta oss

Hör av dig till någon av oss om du har frågor om naturreservat.

Camilla Carlsson
010-225 52 61 

Frédéric Forsmark
010-225 52 86

Mary Agrér
010-225 52 28 

Per-Anders Jonsson
010-225 53 27

Robert Sandberg
010-225 54 22

E-post: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se