Vi skyddar Norrbottens marina miljöer

Norrbottens län omfattar inte bara fjäll, skogar, sjöar och älvar utan något av det viktigaste vi har – ett unikt hav. Bottenviken är speciell på många sätt. Jämför vi salthalten är havet 30 gånger saltare i Göteborg än i Haparanda. Det gör Bottenviken till ett av världens sötaste havsvattenområden. Den låga salthalten skvallrar också om de enorma vattenmassor som våra stora nationalälvar för med sig ut i Bottenviken. Sött möter salt och brackvattensmiljöer bildas som skapar livsutrymme för många arter. I Bottenvikens grunda vikar samsas sötvattensarter med både brackvattensarter och även enstaka marina arter. 

​Vår unika Bottenvik
Bottenviken är ett så kallat innanhav som också är en del av Östersjön. Att den norrbottniska kusten är flack och låglänt märks även i havet som är mycket långgrunt. Landhöjningen och den flacka havsbotten gör att havsvikarna successivt tappar förbindelsen med havet och att nya öar reser sig ur havet.


Många av Bottenvikens stränder består av sten, grus eller block. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Hur ser då Norrbottens kust ut? De klipphällar som är så vanliga längre söderut i Östersjön är ovanliga längs Bottenviken. Här kan öar och havsbottnen istället bestå av sand, grus, sten och block. Det som uppskattas av både badsugna norrbottningar och turister är också de många och långa sandstränder som finns vid kusten och i den norrbottniska skärgården.


I reservatet Bondöfjärden-Stenskär finns inbjudande sandstränder. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten, Thomas Öberg.

Något som varierar i havet är temperaturen.  I grundare områden varierar den kraftigt mellan årstiderna medan temperaturen på djupare vatten är mer konstant. Grunda, vågskyddade miljöer värms upp tidigt på våren. Det gör i sin tur att det finns gott om undervattensvegetation, något som utgör en viktig livsmiljö för fisk.

Havsisen – livsviktig för många
Något som kan tyckas självklart för Norrbottens kustbor är att den grunda Bottenviken under vintermånaderna täcks av is. Vi kan promenera, åka skridskor - ja till och med köra bil på havsisen. För andra är detta exotiskt och inte alls en självklarhet.


På Bottenvikens havsis kan man åka skridskor och skidor, köra skoter och mycket mer. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten, Fredrik Eklund.

Det är såklart inte bara människor som uppskattar havsisen, den är direkt livsavgörande för den hotade vikaresälen som föder sina ungar på packisen. Isens rörelser bidrar också till biologisk mångfald på länets strandängar genom att den årligen skrapar av växtligheten, vilket ger utrymme för fler arter att etablera sig.


Vikaresälen föder sina ungar på packisen. Foto: Ola Jennersten.

Hoten mot vårt hav
I Bottenviken kan listan över de faktorer som hotar vårt hav göras lång. Miljögifter, kustexploatering och ett allt varmare klimat är några av de hot som vårt hav tampas med. Det tar lång tid för marina ekosystem att återhämta sig och de är känsliga för exploatering och överutnyttjande. Det är också dyrare att återskapa förstörda miljöer än att skydda och rädda de som finns innan de förstörs. Vetskapen om de hot och problem som finns gör också vårt arbete med att inventera våra marina ekosystem och framförallt att skydda dem till en mycket viktig uppgift.

Vi letar efter havets skatter
Vi vet redan nu att det finns många marina områden i Norrbotten som är mycket värdefulla och behöver skyddas. Vi vet också att det finns en skattgömma av habitat och arter som väntar på att upptäckas. Hur hittar vi dem?


Snorkelinventering längs Norrbottens kust. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten, Sofia Hagsand.

Vi tar hjälp av digitala kartor för att söka ut områden som vi sedan besöker för att på plats se vilka värden som finns. Hur ser havsbotten ut? Vilka arter lever där? Vi snorklar, dyker och använder oss även av filmkamera för att inventera och dokumentera de marina värdena.


Inventering med filmkamera. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten, Aimi Hamberg.

Några arter blir vi lite extra glada av att hitta, till exempel den sällsynta växten småsvalting som är starkt hotad eftersom den behöver god vattenkvalitet och hotas av övergödning. 


Den hotade vattenväxten småsvalting. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten, Aimi Hamberg.

Laguner för tankarna till tropiska hav men vi har faktiskt laguner även i Bottenviken. De är värdefulla eftersom de erbjuder boplats och skydd för bland annat fiskyngel och kransalger, till exempel barklöst sträfse.

Kunskap och skydd på frammarsch
Våra inventeringsinsatser är viktiga för att förbättra kunskapen om Norrbottens marina miljöer. Det kunskapsunderlag som inventeringarna ger är också avgörande för att vi ska kunna peka ut områden som är i behov av skydd. Att förbättra kunskapsläget gör också att vi kan skydda rätt områden och att rätt föreskrifter används för att skyddet ska bli så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Som länsstyrelse arbetar vi med att skydda marina miljöer i länet vilket också är en del i det etappmål där 10% av Sveriges marina miljöer ska vara skyddade till 2020. Ännu finns inget marint naturreservat i länet men i de befintliga kustreservaten finns marina miljöer representerade.


Bottenviken - en del av östersjön och ett stort världshav. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten, Aimi Hamberg.

En del av något större
Det kan vara lätt att glömma att Bottenviken är en del av det stora världshav som omger jordens kontinenter och gör att jorden träffsäkert brukar kallas den blå planeten. Vi måste hitta en balans där vi både kan nyttja de resurser som ett friskt hav tillhandahåller men framförallt försäkra oss om att vi har välmående marina ekosystem även i framtiden. Tillsammans ska vi värna och ta hand om de miljöer, arter och den genetiska variation som vi har i Norrbottens hav, kust, och skärgård.