Dispenser i naturreservat och nationalparker

I Norrbotten har vi 8 nationalparker och cirka 350 naturreservat. Storslagna fjällandskap, vidsträckta myrar och orörda gammelskogar som tillsammans utgör de allra finaste naturområdena i länet,  och landet. För de skyddade områdena finns föreskrifter, eller regler, som du som besökare eller verksamhetsutövare måste följa.
Sjaunja naturreservat.

Dessa regler finns där för att skydda de unika miljöer och hotade arter som finns i våra skyddade områden samtidigt som besökare ges möjlighet till fantastiska naturupplevelser. Alla skyddade områden har olika föreskrifter. Information om vad som är förbjudet finns under respektive skyddat område på denna webbplats.   

Länsstyrelsen kan i undantagsfall ge dispens eller tillstånd för aktiviteter som är förbjudna. För att få dispens eller tillstånd krävs att du har särskilda skäl och att det du vill göra inte strider mot syftet med det skyddade området. För vissa åtgärder behöver en avgift betalas in innan länsstyrelsen börjar pröva din ansökan, läs mer om prövningsavgift här.  

Alla länets nationalparker och många av naturreservaten är även Natura 2000-områden. Utöver dispens/tillstånd för nationalparks- eller reservatsföreskrifter kan din verksamhet även behöva ett Natura 2000-tillstånd. Hur man ansöker om Natura 2000-tillstånd läser du om här.  

Kom ihåg att skicka in din ansökan om dispens eller tillstånd i god tid!