Arbetet med områdesskydd

På Länsstyrelsen är det naturskyddsenheten som arbetar med att skydda värdefulla naturområden. Det gör vi genom att söka ut, inventera och så småningom skydda de allra finaste områden vi har i länet.

När ett område har blivit skyddat är det fältenheten som har hand om förvaltning och skötsel av området.
Två lavskrikor sitter i ett dött träd.

Områdesskydd regleras av miljöbalken  

Enligt miljöbalken har naturen ett egenvärde och människan har ett ansvar att bevara naturen. I detta ansvar ingår arbetet med att skydda värdefull natur från exploatering eller andra ingrepp.  Miljöbalken definierar vilka former av skydd som kan bildas och när och hur de kan användas.

De olika skyddsformerna som ingår är:

  • nationalparker
  • naturreservat
  • kulturreservat
  • naturminne
  • biotopskyddsområde
  • djur- och växtskyddsområden.

En annan viktig del är miljömålen som riksdagen har antagit och de syftar till att bland annat främja människors hälsa och värna den biologiska mångfalden och naturmiljön. Miljömålen innebär ett utökat skydd av skog, mark och vatten. Läs mer om de 16 miljömålen på Miljömålsportalen.

Exempel på gammal skog.

Kartverktyg

I Naturvårdsverkets kartverktyg ”Skyddad natur” hittar du alla områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har.

Skog 

I Norrbotten finns de största kvarvarande områdena av Sveriges orörda urskogar och naturskogar. Här finns vidsträckta marker av hänglavsrika granskogar, högresta tallskogar och omväxlande blandskogar. De är formade av naturens egna dynamiska processer. Skogsbränder sprider sig ibland över landskapet och sätter sin prägel, genom att ta kål på liv och skapa plats för nytt liv. I Norrbottens vildmarker finns många växter och djur som är beroende av dessa stora områden av orörd skog.  

Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en regional strategi som styr urvalet av områden som ska skyddas och hur arbetet går till, se Strategi för formellt skydd av skog i Norrbottens län. 

Myren Vuotnaape i Jokkmokks kommun

Våtmark

I Norrbotten finns en mångfald av våtmarker och ingen annanstans i landet finns så många stora och orörda myrar. Här finns allt ifrån vidsträckta strängflarkmyrar till unika palsmyrar vars torvkullar innehåller fruset vatten. Länet har hela 2 miljoner hektar våtmark, vilket utgör en tredjedel av Sveriges våtmarksareal.

I Norrbottens län finns ett 60-tal våtmarker som ingår i den nationella Myrskyddsplanen. Det är de allra finaste och mest värdefulla myrarna i länet som ingår i planen. En del av dem är redan skyddade som naturreservat och nationalpark.

Vatten

Länsstyrelsen behöver identifiera vilka värdefulla vattenområden som är i behov av att skyddas eller få ett utökat skydd.

Många av de mest värdefulla sjöarna och vattendragen i länet har redan ett visst skydd genom att de ingår i Natura 2000-nätverket.    

Bottenviken är en unik havsmiljö med den låga salthalten och landhöjningen som ständigt pågår. Grunda bottnar är här de viktigaste miljöerna för biologiskt liv. De grunda bottnarna som är skyddade för vågor är de som är mest artrika. En möjlighet att skydda dessa områden är att bilda naturreservat i havet. I Sverige finns i dagsläget (2011) 21 marina naturreservat och den första marina nationalparken, Kosterhavet, invigdes hösten 2009.

 Kontakta oss

Hör av dig till någon av oss om du har frågor om naturreservat, djurskyddsområden och naturminnen med flera.

Camilla Carlsson
010-225 52 61 

Frédéric Forsmark
010-225 52 86

Mary Agrér
010-225 52 28 

Per-Anders Jonsson
010-225 53 27

Robert Sandberg
010-225 54 22

E-post till medarbetare: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se