Vi följer upp Norrbottens skyddade områden

Hur mår naturen i våra skyddade områden? Sköter vi om den på bästa sätt? Får besökare tillgång till ett bra friluftsliv?
I vårt stora län är det omöjligt att besöka all natur för att se hur den mår. Därför försöker vi istället identifiera var problemen kan finnas. Vi samarbetar också med länets miljöövervakning och ÅGP, Åtgärdsprogrammet för hotade arter.

​Uppföljning av naturtyper och arter

En del arter är sällsynta och finns bara i ett fåtal reservat.  Flera  naturtyper och arter ingår i det Europeiska nätverket Natura 2000 . Vart 6:e år rapporterar Sverige hur de mår. Därför gör vi olika inventeringar för att ta reda på om naturtyperna håller gott skick och i hur stort antal arterna finns. Om de är i dåligt skick planerar vi in vilka åtgärder vi ska göra för att förbättra läget.

Vad är Natura 2000?

Uppföljning av skötselåtgärder

Om det behövs naturvårdande skötselåtgärder till exempel naturvårdsbränning, borttagning av contortatall, lövstängsling eller restaurering av slåttermark, är det viktigt att följa upp skötseln efteråt. På så sätt lär vi oss om hur olika metoder fungerar och ser till att resultatet blir bra.

Uppföljning av friluftsliv

De skyddade områdena är till för att skydda naturen och arterna som finns där. Men de är även viktiga för friluftslivet. Vissa platser har många besökare. Då kan det behövas anordningar som grillplatser, spångning och toaletter för att minska slitaget på naturen. Vi anlägger också ibland fågeltorn, anpassningar för funktionshindrade och informationstavlor. Genom enkäter och fältbesök följer vi upp att naturen och arterna inte störs av besökstrycket och att besökaren är nöjd.

 Uppföljning i Norrbotten sedan 2012

Insektsfällor och uppföljning efter naturvårdsbränningar i Västra Gangsjajaure 2013, Gårdliden 2014, Vuotnaape 2015.

Insektsfällor och uppföljning efter naturliga bränder i Serri 2013, Bälingeberget 2015, Torneträsk-Soppero 2015.

Inventering av norna i åtta områden 2015.

Vattenkemi, djur- och växtplankton samt nätprovfiske i Gammelstadsvikens naturreservat 2015.

Uppföljning av lögstängslingar i fem skyddade områden 2014.

Inventering av 21 betes- och slåttermarker 2012-2014.

Inventering av hänggräs i fem områden 2012-2013.

Intensivövervakning av hänggräs i Storgrundet 2012-2015.

Inventering av laven långskägg i tre områden 2013.

Inventering av ävjepilört i fyra områden 2013.

Besöksenkät Abisko nationalpark 2012.