De stora rovdjuren i Norrbotten

Norrbotten är ett rovdjurslän. Här kan du läsa mer om antal och utbredning av de fem stora rovdjuren i länet. Under förvaltning av rovdjur hittar du mer om hur rovdjuren förvaltas, vilka mål för stammarna som finns och hur inventeringarna av de olika arterna går till.

Alla de stora rovdjuren finns i Norrbottens län. Lodjursstammen i länet omfattar cirka 250 djur. Lodjuren finns framför allt i fjällområdet men också i östra delen av länet.

När det gäller järv har Norrbotten huvuddelen av landets järvbestånd, cirka 350 individer. De flesta av dem finns i fjällområdet.

Björnstammen i länet uppskattas till omkring 800-900 djur. Björn finns över större delen av länet, men mest i de centrala delarna. Utifrån en björnspillningsinventering 2010 uppskattade forskare att Norrbotten hade 760 björnar. Inventeringen täckte dock inte hela länet och antalet prover var i minsta laget för att ge ett säkert resultat.

Norrbottens län har också en stor del av den svenska kungsörnspopulationen, med cirka 500 individer.

Det rovdjur som det finns minst av i länet är varg. Vargen har ingen fast stam här, men enstaka individer kommer ibland invandrande från Mellansverige, Norge eller Finland. Invandringen österifrån är av stor betydelse då dessa vargar kan föra in nytt blod till den mellansvenska vargpopulationen så att problemen med inavel minskar. Våren 2011 flyttade Naturvårdsverket för första gången en varg från Norrbotten.