Rovdjursinventeringen i Norrbottens län

Länsstyrelsen ansvarar för inventeringarna av de stora rovdjuren i länet. Genom årliga inventeringar kan vi följa rovdjursstammarnas utveckling och planera den framtida förvaltningen. Resultatet redovisas varje år i slutet av oktober.

Inventeringen utför Länsstyrelsens rovdjursinventerare i samarbete med samebyarna och kungsörnsgruppen inom Norrbottens Ornitologiska Förening.

Syfte

Syftet med inventeringarna är att följa upp utvecklingen av rovdjursstammarna utifrån de nationella och regionala mål som är uppsatta. Resultatet ger också underlag för Sametinget vid deras fördelning av ersättning för rovdjursförekomst i samebyarna. 

Resultat

Det årliga resultatet från rovdjursinventeringarna presenteras sedan 2013 av Viltskadecenter. Där hittar du alltid aktuellt resultat som Länsstyrelsen har rapporterat in.

 
Spår av lodjur

Hur går inventeringen till?

Inventering av lodjur 

Lodjursinventering genomförs under 10 oktober till 28/29 februari. Då söker rovdjursinventerarna efter spår av familjegrupper (lodjurshonor med ungar). Varje spårobservation kvalitetssäkras och spåras i minst en eller tre kilometer, beroende på antal djur som spåras. I slutet av inventeringen grupperar Länsstyrelsen ihop alla observationer som bedöms tillhöra samma familjegrupp. Spillning samlas också in under inventeringen och skickas in för DNA-analys. Detta är ytterligare en hjälp för att hålla isär familjegrupper i områden där det finns många lodjur.    

Inventering av järv

Järvinventering genomförs 1 februari- 31 juli. Inventerarna söker efter boplatser (lyor) som järvhonan har grävt ut i snön och håller dessa under uppsikt under inventeringsperioden. I slutet på april- början på maj kommer järvungarna upp ur lyan. Om järvhonan fött ungar kallas detta för en föryngring och kan klassas antingen som dokumenterad eller sannolik. För att veta att det är en dokumenterad föryngring måste inventerarna se antingen järvungar eller spår av dem. Visar det sig istället att en järv dagligen har varit i samman lya under en lång tid (minst 3 besök under en 3-veckors period) men att inventerarna inte fått syn på ungar kallas den för säker.

Järvinventeringen enligt ovan kan också kompletteras med insamling av DNA.

Inventering av varg

Norrbotten har ingen fast vargstam men det sker en aktiv spårning efter varg under lo- och järvinventeringen. För varje spår- eller synobservation bekräftas antal individer som varit i sällskap och om inventerarna kan se revirmarkering. Att fastställa hur många vargar det finns i länet gör Länsstyrelsen i många fall med hjälp av DNA-analyser på insamlad spillning.  

Inventering av björn

För att beräkna antalet björnar finns idag ingen riktigt bra inventeringsmetod. Den enda metod som med viss säkerhet kan styrka antalet björnar i länet är spillningsinventering. Metoden bygger på att allmänheten samlar in ett stort antal björnspillningar som DNA-analyseras för att särskilja olika individer. Björnspillningsinventering är både kostnads- och resurskrävande men värdefull utifrån ett förvaltningssyfte. Under hösten 2010 och hösten 2016 genomfördes björnspillningsinventeringar i Norrbottens län.

Inventering av kungsörn

Kungsörnsinventering genomförs som en boplatsinventering, där tidigare kända kungsörnbon besöks under tiden 1 juni-15 september. Inventerarna dokumenterar om ungar fötts. Sedan 2015 ansvarar Länsstyrelsen för kungsörnsinventeringen både ovan och nedan odlingsgränsen.