Terrängkörning i samband med jakt

Under älgjakten och björnjakten får du transportera de skjutna djuren med motorfordon. Detta är ett undantag från Terrängkörningslagen och gäller enbart i direkt samband med hämtning av fälld älg eller björn.
Jägare drar fälld älg till transportlåda.

Terrängkörningslagen är till för att skydda naturen och känsliga växter och djur som påverkas om marktäcket förstörs. Undantaget under björnjakt och älgjakt betyder att du som jägare får transportera ut det fällda viltet till lämpligast belägna bilväg. Du måste ha markägarens tillstånd om du ska köra över någon annans fastighet.

Du får inte bedriva jakt från motordrivna fordon. Det är också förbjudet att använda fordon för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.  

Är du rullstolsburen med bestående rörelsehinder får du bedriva jakt på vissa djurarter från motordrivet fordon under förutsättning att motorn är avstängd. Detta gäller även från bil.   

De arter som du inte får jaga från motordrivet fordon är bland andra vilda fåglar, skogshare och björn. Detta regleras i 23 § jaktförordningen där samtliga arter är listade.

Tänk på att:

  • viltet ska föras till närmast lämpliga bilväg

  • undvika marker med lavar, mossor och ris samt fuktiga områden och bäckar

  • vara försiktig när du kör under och efter kraftiga regnfall då markskador lätt uppstår
  • be om markägarens tillstånd om så behövs
  • aldig köra med jaktvapen på terränghjuling utan för väg

Dispenser

Länsstyrelsen har möjlighet att ge dispens för terrängkörning i samband med jakt för:

  • Transport till jaktmarker för personer med tillfällig eller bestående funktionsnedsättning.
  • Transport till jaktmarker som ligger långt från farbar väg (1 mil) i samband med jakt efter älg och björn, under tillåten jakttid och där jakten kräver övernattning.