Viltskador

I det nuvarande viltskadesystemet med nya regler för bidrag och ersättningar för viltskador är grundprincipen att viltskador skall förebyggas. Detta skall i första hand ske genom jakt. I systemet ersätts endast skador som orsakats av fredat vilt.

För skador som inte gått att förutse och därmed inte att förebygga kan man få ersättning från länsstyrelsen om skadan besiktigats. Syftet med den nya lagstiftningen är att skapa större acceptans för framför allt de stora rovdjuren.

Bidrag från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen kan även lämna bidrag för förebyggande åtgärder. Ansökan om bidrag till skadeförebyggande åtgärder skickas till Länsstyrelsen i Norrbottens län, Box 105, 962 23 Jokkmokk, tillhanda senast tre månader innan den tilltänkta åtgärden ska sättas in. Länsstyrelsen bestämmer om bidrag skall lämnas samt bidragsnivån som kan variera.

Ersättning får inte lämnas för skada på egendom som genom sin koncentration och/eller karaktär i övrigt är särskilt skadeexponerad och därför kräver att skadeförebyggande åtgärder alltid genomförs för att förebygga viltskador.

Bidrag eller ersättning lämnas därför inte till verksamheter vilka räknas som "dukade bord" (fiskodlingar, kräftodlingar, bikupor och trädgårdsodlingar).

Bidrag till skadeförebyggande åtgärder liksom ersättning för skada får endast lämnas till den som bedriver näringsverksamhet. Åtgärden skall vidare kunna bedömas vara dokumenterat effektiv.

Om du råkar ut för en skada som du misstänker är orsakad av ett fredat vilt (björn, varg, lodjur, kungsörn, trana och fredade gäss) ska du utan dröjsmål efter det att skadan inträffade kontakta länsstyrelsen, Naturresurs & Rennäringsenheten, telefon 010-225 50 00.

Besiktning

Viltskador som orsakats av annat vilt än säl skall alltid besiktigas av en av länsstyrelsen utsedd besiktningsman för viltskador. Länsstyrelsen svarar för att besiktning sker och står alltid för kostnaden.

Tamdjur ska alltid besiktigas!

 Externa länkar