Småviltjakt

Småviltjakt i Norrbottensfjällen Länsstyrelsen i Norrbottens län kan erbjuda jakt på ca 4,2 miljoner hektar statlig mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län. Markerna omfattar skiftande naturmiljöer från ren skogsmark till höglänt fjäll.  Jakt på dalripa och fjällripa är vanligast. En stor del av området nedanför fjällkedjan utgörs också av goda skogsfågelbiotoper med tjäder och orre.

​​​​​​Upplåtelsen sker med stöd av rennäringslagen. Hänsynen till renskötseln är därför grunden för jakten. Hundar som förföljer ren får inte användas. I informationen för de olika fjällkommunerna hittar du kartor samt särskilda villkor för småviltjakten och där kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Försäljning av jaktkort startar 15/8 för årstillstånd och 20/8 - 15:00 för dygnstillstånd.

För information om aktuellt jakttryck etc. besök NatureIT.

Fjällsida

Småviltsjakten säsongen 2018/2019

Nya regler för småviltsjakt på statlig mark

I fjol vår trädde den nya förordningen om förtur i småviltsjakt i kraft. Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har tillsammans med Jordbruksverket enats om hur den nya lagen ska tillämpas.

Enligt ett regeringsbeslut förändras rennäringsförordningen så att jägare bosatta i Sverige får företräde till jakt på statlig mark. Beslutet​ trädde i kraft 1 april 2017.

De tre länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län har i samråd med Jordbruksverket enats om inriktning. Den nya förordningen kommer tillämpas enligt följande under 2018/19:

 • Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjäll ska upplåtas till jakt för fast bosatta i Sverige (och svenska medborgare) samt jägare med närmare anknytning till Sverige – det vill säga äger fastighet i Sverige, har anställning i Sverige eller bedriver näringsverksamhet i Sverige.
 • Småviltjakt på statens mark ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjällen upplåts till alla efter den 15 september.

Vad innebär detta?

 • För jägare fast boende i Sverige sker ingen förändring från tidigare år. Svenska medborgare som är bosatta utomlands måste ansöka om rätt att jaga.
 • Jägare som inte är fast bosatta i Sverige men har nära anknytning till Sverige kan ansöka om möjlighet att lösa jaktkort från den 25 augusti.
 • Efter den 15 september innebär förslaget samma regler för jakt som gäller idag.

 

Följande gäller för dig som tänker ansöka om möjlighet till jakt mellan 25/8 – 15/9:

 • Handläggning av ansökningar sker från 1 april. Då förordningen träder i kraft 1 april kan handläggning av ansökningar inte påbörjas före detta datum.
 • Ansökningarna ska lämnas in på svenska, norska, danska eller engelska. Handlingar ska vara översatta till svenska/skandinaviska eller engelska.
 • För att göra handläggningen effektiv är det viktigt att ansökningarna är kompletta. Handlingar som inte är kompletta återsänds till sökande för komplettering. Ansökningar som inte kompletterats inom lagstadgad tid avvisas.
 • Länsstyrelserna kan inte garantera att ansökningar som inkommer efter 1 juni kan hanteras innan jaktstart. ​

 

Du som är fast bosatt i Sverige – eller har svenskt medborgarskap – har rätt att lösa jakttillstånd.

Bedömningsgrunder för närmare anknytning

Är du fast boende i Sverige men saknar svenskt personnummer och vill köpa jakttillstånd, måste du ansöka genom att uppvisa följande handlingar för Länsstyrelsen:
• Personbevis, eller liknande

Du som inte är fast bosatt i Sverige – men vill åberopa närmare anknytning till Sverige – kan uppfylla det genom något av följande alternativ:
1. Du äger en fastighet i Sverige.
2. Du har en anställning i Sverige.
3. Du driver näringsverksamhet i Sverige.
​4. Du som är svensk medborgare men som bor utomlands.

Villkor för fastighet
Om du äger en fastighet i Sverige, och vill köpa jakttillstånd för småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Lagfartsbevis, eller
 • förvärvshandling om lagfarten är vilande eller endast sökt.

Bostadsrätt eller andelslägenhet inbegrips inte i begreppet att äga en fastighet och uppfyller inte kravet på närmare anknytning till Sverige.

Villkor för anställning i Sverige
Om du har en anställning i Sverige, och vill köpa jakttillstånd till småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Anställningsavtal kompletterat med din senaste lönespecifikation,
 • senaste inkomstdeklaration eller senaste inkomstkontrolluppgift
 • I vissa fall intyg från arbetsgivaren om placering i Sverige. Detta gäller när placeringen rör sig om en kortare tid än 30 dagar. I annat fall ska placeringen anges i anställningsavtalet. 

Villkor om du driver näringsverksamhet i Sverige
Om du bedriver en näringsverksamhet (enskild firma eller som juridisk person) i Sverige, och vill köpa jakttillstånd till småviltjakten, ska du kunna visa upp följande handlingar:

 • Bevis om F-skattsedel
 • Bevis om registrering för moms, samt
 • bevis om arbetsgivare (anger att företaget har anställda men inte vilka de är)

När det kan anses vara tveksamt att näringsverksamheten är pågående, kan även följande handlingar krävas in från dig som söker:

 • Senaste deklarationen av näringsverksamheten, samt
 • senaste momsdeklarationen.

Drivs näringsverksamheten som en juridisk person och du som söker inte är anställd av denna utan anger ett "bestämmande inflytande" på verksamheten, ska du visa detta genom att skicka in följande handlingar:

 • Aktieinnehav som dokumenterar "bestämmande inflytande"
 • Och/eller registreringsbevis för bolaget som visar att sökanden sitter i styrelsen och/eller är firma­tecknare för bolaget, samt
 • i andra fall urkund och protokollsutdrag som visar ägande och inflytande (styrelsemedlem) i den juridiska personen.

Här nedan finner du ansökningsblanketter och instruktioner om du avser åberopa närmare anknytning (enligt villkoren ovan) och söka möjlighet till jakt från 25 augusti. Observera att du för att måste vara registrerad i Natureit.se. I ansökan ska samma e-postadress användas som du är registrerad med.​

Ansökan småvilt svenska.pdf

Ansökan småvilt engelska.pdf

Som föregående år får jakt endast ske i ett område/dag.

Aktivering av årstillstånd sker i systemet NatureIT.