Utplantering

All utplantering av fisk och kräftor kräver tillstånd från länsstyrelsen. Syftet med tillståndsplikten är dels att undvika spridning av smittsamma sjukdomar och dels att förhindra oönskad spridning av fisk- och kräftarter.
Öring. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tillståndsgivningen regleras av Fiskelagen (1993:787) och dess följdlagstiftning i förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk.

Havs- och Vattenmyndigheten är den nationella myndighet som beslutar om föreskrifter för utplantering av fisk och kräftor. I föreskrifterna står bland annat att du inte får plantera ut fisk utan tillstånd. Fisk får heller inte flyttas från ett vatten till ett annat och när det gäller strömmande vatten får du inte flytta fisk från den ena sidan om en dammbyggnad till den andra. Tillstånd får inte ges till flyttning av fisk från havet med angränsande sötvattensområden nedanför det första definitiva vandringshindret för lax och öring till övriga sötvattensområden. Detta är viktigt att känna till om man avser att plantera ut fisk i ”inlandszonen” men funderar på att köpa fisk från en odling som ligger i kustzonen.

Vid prövning av ansökan om tillstånd till utplantering tar Länsstyrelsen hänsyn till utplanteringens syfte och vattenområdets skyddsvärde och gör en avvägning mellan nytta och risk.

På ansökan ska det framgå varifrån fisken ska hämtas. För att minska risken att sprida smittor vid utplantering ska du välja kontrollerad och frisk fisk. Det är du som sätter ut fisken som är ansvarig att se till att den är frisk och fri från sjukdom när den sätts ut.

Ett tillstånd gäller aldrig längre än ett år från beslutsdatum, på den tillståndsgivna mängden fisk och från den leverantör som står angivet i beslutet. Man får dela upp utplanteringen i omgångar bara utplanteringen har ägt rum inom den tid som finns angivet i beslutet. Att söka ett utplanteringstillstånd är kostnadsfritt.

Efter att en utplantering har genomförts ska detta rapporteras till Länsstyrelsen på den redovisningsblankett som skickas ut tillsammans med Länsstyrelsens beslut om tillstånd till utplantering.

Normalt sett ger inte utplanteringar av en art som redan är etablerad i ett vattenområde någon effekt. Istället finns det som regel en biologisk förklaring till att arten inte är talrikare och en utplantering av fler fiskar ger ingen effekt. Istället för utplantering av fisk kan biotopförbättrande åtgärder genomföras. Genom sådana åtgärder ges möjlighet för fisk och kräftor att skapa självreproducerande livskraftiga bestånd utan att det krävs utsättningar år efter år.