Laxfiske i Lainio- och Kaitumälven 2017

Lainio- och Kaitumälven har en unik stam av vild lax som har ett högt bevarandevärde. Var och en av de laxar som överlever den närmare 200 mil långa vandringen från sina tillväxtområden i södra Östersjön till sina lekplatser i Lainio- och Kaitumälven har ett stort biologiskt och genetiskt värde för stammens fortlevnad. Samtidigt är Lainio- och Kaitumälvens lax en viktig resurs för sportfisket och turistnäringens utveckling i regionen.
Fångad lax med gälplomber

För att uppnå ett långsiktigt hållbart nyttjande av Lainio- och Kaitumälvens lax samtidigt som stammens utvecklingsmöjligheter säkras behöver förvaltningen av laxfisket utvecklas.

Viktiga faktorer är exempelvis möjligheten att följa upp och styra fångstuttaget. Under 2017 genomför Länsstyrelsen därför en försöksverksamhet för utveckling av förvaltningen av laxfisket i den del av Lainio- och Kaitumälven som lyder under Länsstyrelsen förvaltning.

Försöksverksamheten innebär att så kallade gälplomber för att märka fångade och avlivade laxar införs som obligatoriskt komplement till de vanliga fiskekorten.

De regler som gäller för laxfisket och hanteringen av gälplomber och fångstrapportering hittar du via länkarna här bredvid.