Tävling med djur

Du får inte träna eller tävla med dina djur på ett sådant sätt att de utsätts för lidande. Du får inte heller utsätta dina djur för doping eller andra olämpliga åtgärder som påverkar deras prestationsförmåga eller temperament under träning eller tävling.
Agility

Vid offentlig tävling med djur krävs enligt djurskyddsbestämmelserna att en officiell veterinär är med för att övervaka djurskyddet. Tävlingsveterinären är under tävlingen förordnad av Jordbruksverket. Vissa tävlingar är undantagna från kravet på veterinär, men ska ändå beakta djurskyddet. Ansvarig arrangör är då ansvarig för djurskyddet och kan stickprovsvis kontrolleras av djurskyddshandläggare från länsstyrelsen. Om tävlingen inte är undantagen från kravet på veterinär medverkan ska ansvarig tävlingsarrangör kontakta en veterinär som är villig att övervaka tävlingen.

Djurskydd vid träning och tävling

Du får inte träna eller tävla med dina djur på ett sådant sätt att de utsätts för lidande. Du får inte heller utsätta dina djur för doping eller andra olämpliga åtgärder som påverkar deras prestationsförmåga eller temperament under träning eller tävling.  

Anpassa kraven efter djuren

Ett djur som du tränar eller tävlar med ska vara fri från skada och sjukdom som kan förorsaka lidande. Du som tränar eller tävlar med djuren är ansvarig för att de prestationskrav som ställs är anpassade till djurens fysiska och psykiska förmåga.   Du får inte använda utrustning eller hjälpmedel som kan medföra skada eller annat lidande.

Du som tävlar med ett djur är skyldig att veterinärbesiktiga djuret före tävlingen om det är en tävling där veterinärbesiktning krävs. Du är också skyldig att följa veterinärens anvisningar för hur djuren ska användas på tävlingsområdet eller för deltagandet i tävlingen.

Dopa inte ditt djur

Du får inte påverka ett djurs prestationsförmåga eller temperament vid träning eller tävling genom att tillföra läkemedel, läkemedelssubstanser eller andra ämnen. Du får heller inte påverka djurens prestationsförmåga eller temperament genom annan behandling som till exempel akupunktur och ultraljud. Aggregat eller liknande som påverkar ditt djur genom en elektrisk stöt eller annan olägenhet får inte heller användas.  

Det finns karenstider för olika medicinska preparat, substanser och andra behandlingar som ska beaktas vid träning och tävling med djur.

Tävlingsarrangören har också ansvar

Du som arrangerar en tävling ska se till att:

 • tävlingsformen eller delar av den inte innebär en förutsägbar risk för att de deltagande djuren utsätts för skada eller annat lidande
 • tävlingsområdet utformas och underhålls på ett sådant sätt att risken för att djuren skadas minimeras
 • skadade eller sjuka djur snarast kan tas om hand för vård eller avlivning
 • lämpliga transportmedel för transport av sjuka eller skadade djur finns i beredskap under den tid som tävlingen pågår
 • det råder god ordning på tävlingsplatsen

Viktigt med god hygien

Kraven på god hygien på tävlingsplatsen skärps i föreskrifterna om träning och tävling med djur som gäller från sommaren 2010. Genom god hygien kan vi förhindra att sjukdomar sprids mellan djur och mellan djur och människor. Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier är ett reellt hot mot möjligheterna att behandla människor och djur.

Tävlingsarrangören ska se till att:

 • de inhysningssystem som används i samband med tävlingen inte innehåller gammalt strömedel, foderrester och gödsel
 • utrymmen och boxar som används för gästuppstallning är rengjorda och desinficerade innan de tas i bruk
 • eventuella skydd som har direkt kontakt med djuren rengörs och desinficeras mellan varje gång de används
 • de gästande djuren inte kommer åt vattenkoppar och krubbor i permanenta stallar
 • det finns varmvatten och tvål för handtvätt för dem som hanterar djuren

Tävling där ban- eller tävlingsveterinär tjänstgör

Den som arrangerar en tävling där ban- eller tävlingsveterinär tjänstgör ska se till att:

 • ordna en lämplig plats för besiktning av djuren
 • att det finns personer som kan vara veterinären behjälplig under tävlingen och att det finns goda kommunikationsmöjligheter mellan veterinären och tävlingsledningen
 • de tävlande i god tid före tävlingen informeras om var och när besiktningen ska ske och att det anvisningar för djurens deltagande i tävlingen och genomförandet av tävlingen som veterinären följs

Andra djur än tävlingsdjur

Om du använder andra djur än tävlingsdjur vid träning eller tävling finns särskilda bestämmelser:

 • djur ska vara fria från skador och sjukdomar som kan antas förorsaka lidande
 • de ska vara lämpliga för ändamålet avseende ålder, dräktighetsstatus och allmän kondition
 • det är inte tillåtet att fånga djur med lasso, dra omkull dem eller knyta ihop deras extremiteter
 • även dessa djur ska vid tävling besiktigas av tävlingsveterinär