Åtgärdsprogram för hotade arter

Cirka fem procent av våra djur, växter och svampar riskerar att dö ut om inga åtgärder vidtas. Det är främst deras livsmiljöer som förändrats av bland annat skogsbruk, jordbruk och fiske. För att stoppa denna negativa trend startade arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter. Målet med åtgärdsprogrammen är att minska antalet hotade arter med 30 procent fram till år 2015.

Åtgärdsprogram har utarbetats av Naturvårdsverket under 10 års tid men för ett effektivare framtagande och genomförande har Naturvårdsverket tecknat ett avtal med länsstyrelserna om att de skall utföra en stor del av arbetet. Från och med år 2004 har därför varje länsstyrelse en särskild koordinator som ansvarar över åtgärdsprogram för hotade arter.

Åtgärdsprogram och miljömål

Arbetet med åtgärdsprogrammen ingår som delmål i sex av de sexton miljömål som riksdagen fastslog år 2001:

 • Ett rikt växt och djurliv
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Hav i balans samt levande skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö.
Hotade arten bandnate i sjön Korpilombolojärvi

Åtgärdsprogrammens syfte

Ett åtgärdsprogram är ett vägledande dokument fastställt av Naturvårdsverket. Det ger en översiktlig kunskap om den aktuella arten eller biotopen och inkluderar även en åtgärdsplan för nödvändiga insatser med ansvarsfördelning samt en finansieringsplan. Åtgärdsprogrammen är i första hand underlag för myndigheter och organisationers arbete men kan även användas av privatpersoner som vill engagera sig i naturvården. Programperioden är vanligen 2-5 år vartefter programmet omprövas. En uppföljning sker för att kvalitetssäkra hur arten/biotopen svarar på åtgärderna. ArtDatabanken har haft uppdraget att sålla fram de över 400 hotade arter som ska ingå i de drygt 200 åtgärdsprogrammen. Det innebär att vissa program berör enskilda arter medan andra berör flera arter eller en hel biotop.

Åtgärdsprogram aktuella för Norrbottens län

Norrbotten berörs av 42 åtgärdsprogram med ett 70-tal arter. Varje länsstyrelse har ett nationellt ansvar för ett visst antal åtgärdsprogram. Länsstyrelsen i Norrbotten ansvarar för följande åtgärdsprogram:

 • Fjällgås
 • Jaktfalk
 • Kungsörn
 • Laestadiusvallmo
 • Hänggräs
 • Venhavre
 • Fjällrufse
 • Barklöst sträfse och tuvsträfse

Laestadiusvallmo, hänggräs och venhavre är alla endemiska för Norrbotten, vilket betyder att de bara växer i Norrbotten och ingen annanstans i Sverige. Norrbotten har därför ett extra stort ansvar för att bevara dessa arter.