Artskydd

Många arter i Sverige är fridlysta. Det innebär att det kan vara förbjudet att till exempel döda, skada eller störa vissa arter.
Den vackert gulblommande myrbräckan växer i källpåverkade rikkärr och är tämligen sällsynt.

Fridlysning och fredning av arter regleras i Artskyddsförordningen som trädde i kraft 1999. Här har man infört regelverk från nationella konventioner och direktiv i den svenska lagstiftningen.  

I Artskyddsförordningen listas alla fridlysta arter i bilagorna 1 och 2. För att veta vad som gäller för en viss art behöver du ta reda på vilken bilaga arten är listad i. Generellt kan man säga att det för djurarter är förbjudet att:

  • döda
  • skada och fånga in
  • samt att ta bort ägg, larver eller bon

För en del djurarter är det dessutom störning förbjuden och att förstöra eller skada deras fortplantingsområden och viloplatser. För växter och andra artgrupper är det förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada dem.  

I artskyddsförordningen finns också regelverk kring kommersiella aktiviteter med djur- och växtarter. Regelverket innebär ett generellt förbud mot handel, förvaring och förevisning av hotade arter utan särskilt tillstånd. Vissa undantag finns.