Om Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Norrbotten
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Läs mer om Länsstyrelsen under "Vårt uppdrag".

Länsstyrelsernas historia

År 1634 reformerades den svenska statsförvaltningen av Axel Oxenstierna och länsstyrelserna inrättades. Som chef tillsattes en landshövding i varje län. Länsstyrelsens främsta uppgift blev att kontrollera fogdarna så att skatterna drevs in på rätt sätt. Landshövdingen blev konungens befallningshavare i länet.

Under de snart 400 år som Länsstyrelsen funnits har dess roll och uppgifter förändrats genomgripande. Skatterna sköts numera av Skatteförvaltningen, som är en egen myndighet. Länsstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter har blivit att främja länets utveckling på invånarnas villkor utifrån det uppdrag som Länsstyrelsen fått av regeringen och den av svenska folket valda riksdagen.

 

Besöksadress:
Stationsgatan 5
Postadress: 971 86 LULEÅ

Tel: 010 - 225 50 00 
Fax: 0920 - 22 84 11
e-post: Norrbotten@lansstyrelsen.se

Fjällförvaltningen i Jokkmokk
Besöksadress: Industrivägen 10
Postadress: Box 105,
962 23 Jokkmokk
Tel: 010 - 225 50 00 
Fax: 0971 - 126 28