Underlagsdokument till vattenförvaltningens åtgärdsprogram

I underlagsdokumenten till vattenförvaltningens åtgärdsprogram kan du läsa om hur sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten mår. Här får du veta mer om vilka miljöproblem som finns i ditt närområde och vilka åtgärder som har föreslagits.

Syfte

Huvudsyftet med underlagsdokumenten som finns på dessa webbsidor, är att fungera som ett underlag till det åtgärdsprogram som ska fastställas år 2015. Här beskrivs de olika åtgärdsområdena, som bygger på vattnets naturliga avgränsningar i landskapet, samt de miljöproblem som gör att vissa vattenförekomster inte når upp till en god ekologisk, kemisk eller kvantitativ status. Förslag presenteras på åtgärder som ska få vattnen att bli friskare, samt till vilket år detta ska uppnås.

Stöd i arbetet för god vattenstatus 

Förhoppningen är att underlagsdokumenten ska fungera som ett stöd och prioriteringsverktyg i samverkan mellan myndigheter och kommuner, i lokal och regional tillsyn och prövning, samt i planärenden enligt plan- och bygglagen. Dokumenten ger även lokal information till markägare, andra intresserade och berörda.

Enligt den svenska vattenförvaltningen och EU:s ramdirektiv för vatten (det så kallade Vattendirektivet) är målsättningen för alla sjöar, vattendrag och kustvatten att nå en god ekologisk och kemisk status. För grundvatten är målet en god kemisk och kvantitativ status. För kraftigt modifierade vatten, t.ex. älvar med vattenkraftsutbyggnad, är målet en god ekologisk potential, då de naturliga förutsättningarna har förändrats. Alla statusklassningar samlas i databasen VISS - VattenInformationsSystemSverige.

Sex åtgärdsområden inom Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för att ta fram underlag för Sveriges fem nordligaste åtgärdsområden, samt det blivande internationella vattendistriktet Torneälven i samarbete med Finland. Länsstyrelsen i Västerbottens län tar fram underlag för de sydligare åtgärdsområdena inom Bottenvikens vattendistrikt.

Kustvatten ingår i flera åtgärdsområden

Kustvattnet, som ingår i området för Norra Bottenvikens kustvattenråd, har blivit uppdelat på övriga vattenrådsområden i Norrbottens län och dessa områden benämns som åtgärdsområden.

 

Ekologisk status i åtgärdsområden inom Norrbottens län

Get Microsoft Silverlight

 Kontakta oss

Sara Elfvendahl
Sjöar och vattendrag Miljöanalysenheten Sara.Elfvendahl@lansstyrelsen.se
010-2255 275

Annica Gammeltoft
Kustvatten
Miljöanalysenheten
annica.gammeltoft@lansstyrelsen.se
010-2255 289

Henrik Larsson
Kustvatten
Miljöanalysenheten Henrik.Larsson@lansstyrelsen.se
010-2255 346

Fredrik Nordblad
Grundvatten
Miljöanalysenheten fredrik.nordblad@lansstyrelsen.se
010-2255 511

Patrik Olofsson
Sjöar och vattendrag Miljöanalysenheten Patrik.olofsson@lansstyrelsen.se
010-2255 392

Emma Palmgren
Sjöar och vattendrag Miljöanalysenheten Emma.Palmgren@lansstyrelsen.se
010-2255 397

 VISS - VattenInformationsSystem Sverige

 Vattenmyndigheten - Bottenviken

 Länsstyrelsen Västerbotten

 Levande dokument

Informationen i "Underlagsdokument till vattenförvaltningens åtgärdsprogram" är under uppbyggnad och kommer att kompletteras fram till att nästa åtgärdsprogram fastställs i december 2015. Dokumentet ska vidareutvecklas i samarbete med dem som berörs, kommuner, myndigheter, vattenråd, vattenvårdsorganisationer med flera. Samrådsperioden pågår mellan den 1 november 2014 till den 30 april 2015.

 Sidor som laddas långsamt

På grund av stora mängder data är det några av sidorna i underlagsdokumentet som laddas långsamt.