Klavreström

Bruksmiljö
Kulturmiljö av riksintresse

Landskapet och dess berättelser

Klavreström är en industriort, präglad av industrins byggnadsbestånd och av regelbundet utlagda bostadsområden. Samhället har uppstått kring ett strömmande vattendrag mellan den kraftigt höjda och till damm utnyttjade Änghultasjön och Norrsjön, som varit förutsättningen för den tidiga industrins etablering på platsen. Kärnan i samhället är ännu idag bruksmiljön, där olika verksamheter utnyttjar de gamla bruksbyggnaderna både för industri och turism. Norr om området ligger ett agrart landskap som i viss mån fortfarande hävdas. Speciellt gäller detta ett antal ek- och björkhagar av vilka en, Ängahults björkhage, är naturreservat sedan 1971. Kulturhistoriskt sett var området tidigare nyttjat av brukets smeder som betesmark.  

Klavreströms järnbruk grundades 1736 vid Klavreda ström under säterierna Lidbohult och Enghult.

Enghult bestod 1545 av två skattehemman vilka sammanfördes under samma ägare omkring 1700.

Invid strömmen fanns ett flertal småindustrier långt innan järnbruket. De utgjordes främst av skvaltkvarnar som betjänade omgivande byar. I samband med Änghultasjöns höjning vid 1800-talets början anlades en större kvarn som mot slutet av århundradet tycks ha fått den överbyggnad som den har idag. Verksamheten varade en bra bit in på 1900-talet.

Bergskollegi tillstånd till lokaliseringen av bruket innebar bl.a. att ett antal omgivande sjöar anvisades för myrmalmstäkt samtidigt som flera hemman i trakten avdelades som träkolsleverantörer. Tackjärnsblåsningen påbörjades omkring 1740. 1851 fanns vid Klavreda ström bland annat masugn, kollada, järnbod, rostugn, såg, magasin, ladugård och ett stort antal bostäder.

Bruket var det sista i länet som utvecklade sin järnframställning och det drevs långt in på 1960-talet som gjuteri och manufakturverk.  

Kulturmiljöns värden

Klavreström är jämte Huseby, Kosta, Rosdala och Åryd den bäst bevarade äldre industrimiljön i länet. I byggnaderna återspeglas samhällets framväxt och årsringar alltifrån 1700-talet och framåt.  

Många äldre anläggningar och byggnader belyser i dag platsens historia. Dit räknas framför allt bruksherrgården, byggd i nyklassicistisk stil och till denna finns ännu bevarade en del tillhörande byggnader. Klavreströms kvarn är en annan betydelsefull karaktärsbyggnad. Infrastrukturen i form av vägnätet och järnvägen med dess byggnader är viktiga komponenter. Villabebyggelsen har delvis  kvar sin autenticitet. Detsamma gäller även de kvarvarande smedbostäderna.  

Inför framtiden

  • Kulturhistoriskt värdefulla anläggningar och byggnader är viktiga att bevara och vårda.
  • Ny bebyggelse bör anpassas till bruksmiljöns traditionella byggnadskultur och planstruktur.