Inventering av herrgårdsmiljöer

Kartläggningen
Under 2001 genomfördes en inventering av länets herrgårdsmiljöer. Syftet med inventeringen var att kartlägga vilka byggnader och miljöer som finns bevarade i Kronobergs län. Förutom bebyggelsen har avsikten varit att belysa hela herrgårdsmiljöer, dvs även odlingslandskapet och exempelvis alléer, parkmiljöer m.m.

Det praktiska inventeringsarbetet har bestått av fotografering och skriftlig beskrivning. Smålands museum utförde inventeringen på uppdrag av Länsstyrelsen.

Urvalet
Att definiera vad som är en herrgård har varit svårt. Enligt Nationalencyklopedin är en herrgård: "Herresäte, större lantegendom med ståndsmässig bebyggelse, byggd på ett sätt som anstod en herreman. Med herrgård avses såväl egendomen (godset) som dess karaktärsbyggnad (corps de logis)."

I Hyltén-Cavalliusföreningens årsskrift från 1928-29 gjorde P G Vejde en sammanställning över Kronobergs läns herrgårdar. Denna sammanställning baserar sig inte på någon inventering i fält utan på arkivforskning. P G Vejde fann 309 herrgårdar i Kronobergs län. En del av dessa herrgårdar hade funnits på 1200-talet. De flesta kom till på 1600-talet, under stormaktstiden. Vissa kom till så sent som under 1800-talet. Många av dessa herrgårdar fanns dock inte kvar ens på Vejdes tid.

För att inte lägga ner ett stort forskningsarbete på urvalet av herrgårdar valde vi att utgå från P G Vejdes sammanställning. Hans urval av herrgårdar kan diskuteras. T.ex. finns inte bruksherrgårdarna med. I och med denna inventering har vi dock ett underlag som man kan jämföra andra miljöer med som vi idag betraktar som herrgårdar.

Resultatet
Av Vejdes 309 herrgårdar kan 186 idag fortfarande kallas herrgårdsmiljöer. De som inte finns med har antingen inte kunnat lokaliseras över huvud taget eller så har egendomen styckats i ett flertal fastigheter och ingen gammal huvudbyggnad finns kvar. Bland dem som finns kvar idag finns ett fåtal herrgårdar av tydlig herrgårdskaraktär som har en storvulen arkitektur i huvudbyggnaden. Det är dessa herrgårdar som är de mest välkända. Det karakteristiska för Kronobergs län är dock att det finns många "medelstora" och "små" herrgårdar. Många av dem har inte heller särskilt utpräglad herrgårdskaraktär. Detta kan dels förklaras med att vi har haft mycket lågadel i Kronobergs län, dels att byggnadsskicket har varierat under århundradena. Herrgårdarna idag drivs som jordbruk och att bevara herrgårdskaraktären har inte varit den primära uppgiften för ägarna, varför bebyggelse och skötsel av parker osv. har kommit i andra hand.

Användning av kunskapen
Det översiktliga material som inventeringen resulterat i kommer att användas som planerings- och beslutsunderlag för Länsstyrelsen, exempelvis vad gäller bidrag till restaureringar. Den insamlade informationen har lagts in i en databas och finns även tillgänglig i pärmar på Länsstyrelsen. En kortfattad variant av inventeringen finns tillgänglig på Länsstyrelsens hemsida.