Stöd till solceller

Du kan söka stöd för att installera alla typer av elnätsanslutna solceller. Syftet med detta stöd är att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet genom att fortsätta skapa intresse för solceller i den byggda miljön.

Det är viktigt att åtgärderna utförs i tid för att kunna få del av pengarna. Bristen på pengar gör att vi är restriktiva med att förlänga tidsramarna i beslut.

Vem kan få stöd?

Företag, offentliga organisationer och privatpersoner som investerar i solceller och solel/solvärmehybridsystem kan söka stödet. För att kunna få stöd måste projektet slutförts senast 2020-12-31 och anläggningen måste vara nätansluten. Produktionen ska följas upp och rapporteras årligen under minst tre års tid.

För uppföljningen krävs en elmätare som mäter solcellsanläggningens producerade el vid inmatningspunkten till fastighetsinternt eller externt nät. Länsstyrelsen kan bara fatta beslut om stöd om det finns pengar kvar. De pengar som finns avsatta för stödet i dagsläget kommer inte att räcka till alla inkomna ansökningar. Läget kan förändras om beslut tas att tillsätta mer pengar till stödet. Stödet kan inte kombineras med rot-avdrag eller annat stöd.

Hur stort blir stödet?

Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett system per fastighet om det är byggt på marken. Stöd lämnas med högst 30 % av de stödberättigande kostnaderna för företag. Ett företag definieras som varje enhet som utövar verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad. Därav räknas även kommuner som företag.

För privatpersoner som inkommit med sin ansökan före den 1 januari 2015 är stödnivån 35 % av stödgrundande kostnader. Beslut om stöd för privatpersoner, som tas efter den 1 januari 2018, berättigar till högst 30 %.

Maximalt stöd för ett system är 1,2 miljoner kronor. Stödberättigad kostnaden är även begränsad till max 37 000 kr plus moms per kW elektrisk toppeffekt för solcellssystem alternativt max 90 000 kr plus moms per kW elektrisk toppeffekt för solel-/solvärmehybridsystem.

Stödberättigande kostnader

Kostnader som man kan få stöd för är projektering, material och arbete (f-skatt krävs). Avdrag görs för eventuell försäkringsersättning.

Ansökan

Om sökanden är ett företag ska ansökan vara inkommen till länsstyrelsen innan projektet påbörjats. Om sökanden inte är ett företag ska ansökan vara inkommen till länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet påbörjats. I de fall sökande vill ha stöd för projekteringskostnader anses projektet påbörjat den dag då kontrakt för projektering upprättats. I övriga fall anses projektet påbörjat den dag då solcellsmoduler införskaffas.

Ytterligare information finns på Energimyndighetens hemsida, se länk till höger.