Samhällsplanering och kulturmiljö

Gatubild från Älmhult, foto Bruno Bjärnborg

Här kan du söka tillstånd eller bidrag inom samhällsplanering- och kulturmiljöområdet. Du får veta hur man överklagar bygglov och du får också mer information om länsstyrelsens arbete med samhällsplanering, som ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.


Samhällsutvecklingsforum 2017 – tema bostadsbyggande
Samhällsutvecklingsforum är ett årligen återkommande möte som fokuserar på frågor som rör hållbar samhällsutveckling. Under årets tema, som var bostadsbyggande, ställde man frågan – hur bygger, utvecklar och förnyar vi länet på ett socialt hållbart sätt i tider av bostadsbrist?

Läs mer här: Sammanfattning av dagen

Presentationer: Länsstyrelsen - inledning, Bostadsmarknadsanalys 2017,
Integrationsläget i länet, Göran Cars, Inger Sellers

Workshops: Socialt hållbar planering - anteckningar, Socialt hållbar planering, Den arkeologiska processen - anteckningar, Den arkeologiska processen, Stöd till sanering förorenad mark, Stöd till bostadsbyggande,
Läns- och kommuntal 2018   

 Content Editor