GUL SKUNKKALLA - EN NY INVASIV ART I LÄNET

Den gula skunkkallan är en främmande art som härstammar från västra Nordamerika. Där den växer konkurrerar den ut all annan växtlighet. Håll utkik och rapportera eventuella förekomster till Länsstyrelsen!

Den gula skunkkallan är en främmande art som härstammar från västra Nordamerika. Den används som prydnadsväxt i dammar och har utplanterats och spridit sig på flera platser i landet och finns nu också i Kronobergs län. Den växer på blöta ställen, kärr, sumpskogar, samt utmed vattendrag och sjöar.

Där den gula skunkkallan växer konkurrerar den ut all annan växtlighet och påverkar därmed mosaiken av habitat i den viktiga strandzonen som många djur och växter är beroende av i någon del av sin livscykel.

En planta kan bli 80 år gammal och bladrosetten på äldre plantor är stor och kraftig, ett blad kan bli ca 1,5 m högt.

Blomningstiden är i maj innan bladrosetten kommit upp, det gula hölsterbladet omger då en grönaktig blomkolv. Senare på säsongen mognar 300-700 frön på denna blomkolv. Fröna kan spridas med vattnet utmed sjöar och vattendrag.

Spridningen kan även ske vegetativt, vilket innebär att delar av rötterna som lossnar kan bilda nya plantor vid rätt förhållanden.

Den 3 augusti 2016 trädde EU-förordning 1143/2014 i kraft. Förordningen listar 37 invasiva arter inom EU. Sex av arterna finns i Sverige, däribland gul skunkkalla. Gemensamt för de listade arterna är att de ställer till stor skada på den inhemska faunan och floran och medlemsländerna måste därför samarbeta för att komma till rätta med problemen de orsakar. Förordningen innebär att det är förbjudet att hålla, odla, transportera, utbyta, sälja eller sprida gul skunkkalla inom EU.

Länsstyrelsen har sökt finansiering från Naturvårdsverket för att genomföra ett pilotprojekt för att försöka utrota växten från de nedre delarna av Lilla Helge å. Projektet kommer att pågå under minst två års tid. Plantorna kommer att grävas upp och tas om hand för att brännas på återvinningscentral. Blomkolvar kommer att samlas in innan de hinner fröa av sig och kvarvarande rottrådar täcks över så att de inte får tillgång till ljus. Utan ljus överlever växten inte. Då fröna kan ligga vilande i marken i upp till 14 år krävs en lång uppföljningstid. En del i projektet är också att verifiera andra misstänkta lokaler där gul skunkkalla antas förekomma.

Det är viktigt att bekämpa arten i ett tidigt skede innan den hinner sprida sig.

Håll utkik och rapportera eventuella förekomster till Länsstyrelsen!

Annika Smålander
annika.smalander@lansstyrelsen.se