Jobba hos oss

​Länsstyrelsen är en myndighet nära länets invånare och en viktig länk mellan medborgare och regeringen.​ Vårt uppdrag handlar om att utveckla länet och att informera ​regeringen om länets behov. 

Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden. Hos oss arbetar bland annat jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare och agronomer.

Alla våra lediga jobb annonseras i samarbete med Offentliga jobb, vilket också innebär att du söker våra jobb digitalt.

Välkommen med din ansökan!

RSS-läsare
  • Naturskyddshandläggare 2018-05-17 Arbetsuppgifterna De arbetsuppgifter som i första hand är förenade med tjänsten är: Handlägga ett urval av olika typer av naturvårdsärenden enligt miljöbalken såsom: • samråd om kabelnedgrävningar, bredband, dammar, vägar, nedläggning av jordbruksmark mm • hantering av anmälningspliktig vattenverksamhet avseende dammar • dispens/tillståndprövning/tillsyn av artskydd, markavvattning, terrängkörning, vilthägn mm • dispens/tillsyn av reservatsföreskrifter, biotopskydd, Natura 2000-områden och övriga områdesskydd • överprövning av kommunala strandskyddsdispenser • deltagande i andra funktioners ärenden som behöver granskas ur naturvårdssynpunkt Beroende på erfarenhet och kompetens avgörs vilka ärendetyper just du ska arbeta med, dessutom kan även andra arbetsuppgifter inom naturskyddsfunktionen bli aktuella. Arbetet sker i nära samarbete med övriga medarbetare inom funktionen och övriga delar av Länsstyrelsen.
  • Husfru för Residenset med ansvar för evenemang. 2018-05-17 Arbetet som husfru med evenemangsansvar innebär att du arbetar i en spännande och utvecklande miljö. Du tar ett helhetsansvar och ansvarar för att planera, genomföra och vidareutveckla de evenemangen som hålls på Residenset. Du arbetsleder Residensets personal. Du välkomnar besökare och visar dem tillrätta och agerar som möteskoordinator. Du är också involverad i att ta fram lämpliga menyer och planera inköp. Tillsammans med ledningskoordinatorn arbetar du för att effektivisera processerna inför olika evenemang. I dina arbetsuppgifter ingår administration och fakturahantering för de evenemang som hålls på Residenset. Du måste också vara prestigelös och kunna hjälpa till med diverse uppgifter som exempelvis dukning, servering och inköp
  • Handläggare bostads- och energistöd. 2018-05-15 Det råder bostadsbrist i hela landet och med ett ökat tryck på byggande av bostäder. Det är ett tydligt uppdrag från regeringen att länsstyrelsen ska arbeta för att behovet av bostäder tillgodoses genom handläggning av ett ökat antal bostadsstöd. Även klimat- och miljöaspekter är i fokus genom stöd för solceller och radon. Intresset för solcellsanläggningar är stort. Vi behöver vara fler på funktionen för att kunna handlägga olika stödärenden och söker nu en handläggare. Du kommer att arbeta med att handlägga och besluta om ansökningar gällande stöd till byggande och renovering av bostäder men främst energistöd. Det innebär bland annat att du granskar ritningar, fakturor och genomför egna beräkningar. En viktig del av arbetet är att kommunicera med sökanden och ge goda råd. Det innebär kontakter med såväl kommuner, byggbolag som enskilda. I arbetsuppgifterna ingår också att sprida information om de olika stöd som finns att söka. Länsstyrelsen har en nationell samverkan kring hanteringen av stöden som du är en del av.
  • Länsjurist 2018-05-08 Du ska på ett självständigt sätt handlägga och fatta beslut i ärenden, framför allt enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Handläggning av andra ärenden förekommer också. Du ska kunna lämna juridisk rådgivning till länsstyrelsens olika verksamhetsområden, främst till miljövården. Rådgivningen kan omfatta förvaltningsrätt, civilrätt och miljörätt, men även andra rättsområden kan bli aktuella. Du ska vidare delta i internutbildning inom olika rättsliga frågor. Som en del av Rättsfunktionen ska du bidra till att vidareutveckla vår verksamhet och vara en del av ett kompetent och effektivt stöd till länsstyrelsens olika verksamheter.

 Läs om vår vision, våra strategier och vår värdegrund