Vad är offentligt?

För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter, är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Syftet med offentligheten är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter myndigheterna i det svenska samhället. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Vad är allmänna handlingar?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det frågan om ett brev, protokoll, beslut eller liknande. Men det kan också handla om e-post, video- och bandupptagningar till exempel.

En handling hos oss och alla andra myndigheter kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till myndigheten, när den förvaras där eller har upprättats där.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

Vad innebär sekretess?

Vissa handlingar är helt eller delvis sekretessbelagda (hemliga). Dessa får vi inte lämna ut. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda en enskild persons integritet eller att förebygga brott. Om du begär att få ta del av en hemlig handling, ska frågan om utlämnande prövas omedelbart och i varje enskilt fall. Hemligstämpeln gäller nämligen aldrig för evigt och vissa personer kan ha rätt att läsa dokument som är hemliga för andra. Om en handling är delvis hemlig, täcker vi över de hemliga delarna och du får läsa de offentliga.

En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att vi med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till Länsstyrelsen och skriver ”hemligt”, ”förtroligt” eller ”konfidentiellt” på brevet, blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Var finns handlingarna?

Länsstyrelsen och alla andra offentliga förvaltningar måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. På Länsstyrelsen i Kronobergs län har vi ett centraldiarium, där alla inkomna handlingar registreras.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut ”skyndsamt”. I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart.

Får jag ta med dem hem?

Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. För kopiorna tar vi ut en avgift.

Kan jag få handlingar via e-post?

Vi är inte skyldiga att lämna ut handlingar via e-post.

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta. I det fall en allmän handling omfattas av sekretessbestämmelser, och länsstyrelsen måste göra en sekretessprövning innan handlingen lämnas ut, kan du dock behöva redogöra för vem du är och vad handlingen ska användas till.

Du kan klaga

Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att Länsstyrelsen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Mer att tänka på

Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post med mera) med Länsstyrelsen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en fråga, till exempelvis tjänstemän på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos Länsstyrelsens registrator.

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Länsstyrelsen har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.