Så påverkas vår hälsa av vår närmiljö

Länsstyrelserna arbetar för att de miljömål som satts för Sverige också ska kunna uppnås på ett regionalt plan. Människors hälsa är en viktig del i miljömålsarbetet och det följs upp genom länens miljöövervakning. Resultaten från miljöövervakningen är i sin tur viktiga byggstenar i framtida beslut, program och planer.

Den 17 januari bjuder Länsstyrelsen in till en dag med människors hälsa i fokus.

Förmiddagen ägnas åt hur hälsofrämjande kan bidra till miljömålen och en hållbar utveckling. Under eftermiddagen presenteras resultaten från Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport för Kronobergs län, vilken tar tempen på hur kronobergarna mår. Några urval från rapporten visar att:

  • något fler kronobergare ansåg sig störda av vedeldningsrök i eller i närheten av bostaden under 2015 jämfört med tidigare tillfällen (1999 och 2007).
  • färre anser sig vara störda av bilavgaser i den senaste undersökningen.
  • störning av tobaksrök (rök från andras rökning) har minskat från 18% till 9% mellan 1999 och 2015.
  • nästan en fjärdedel av kronobergarna får sitt dricksvatten från enskilda brunnar. De är därmed själva ansvariga för vattnets kvalitet. 2015 hade 53 % analyserat sitt vatten under de senaste tre åren, däremot hade 41% inte gjort det.
  • i åldersgruppen 18 - 39 år hade 87 % av kvinnorna och 61% av männen färgat sitt hår under 2015. 

Presentationer och workshops

Kristoffer Mattisson och Estelle Larsson, från Arbets- och miljömedicin syd i Lund har bjudits in för att presentera resultatet från Folkhälsomyndighetens nationella miljöhälsorapport och rapporten för Kronobergs län.

Både Folkhälsomyndighetens nationella rapport "Miljöhälsorapport 2017" och vår länsrapport "Miljöhälsorapport Kronoberg 2017" kommer att delas ut vid mötet.

Länsstyrelsens övervakning av hälsa presenteras översiktligt på Länsstyrelsens hemsida.

Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare vid landstinget Dalarna, presenterar ett nytt perspektiv för hur hälsofrämjande kan bidra till hållbar utveckling och till att miljömålen nås.

I samband med presentationerna kommer workshops att genomföras för att ta vara på deltagarnas kunskap inför revideringen av länets åtgärdsprogram för miljömål.  

Läs mer

Du hittar mer om miljömålen på: http://www.lansstyrelsen.se/Kronoberg/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/Pages/default.aspx