Skyltar med punktskrift vid kulturminnen

Under de senaste åren har Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetat med att förse några av länets kulturminnen med skyltar med punkskrift. Detta är ett led i att göra delar av vårt kulturarv tillgängligt även för synskadade medborgare.
Skyltning vid ett gravfält

Ambitionen har varit att varje kommun i länet ska ha en kulturlämning med text i punktskrift och en enkel avbildning av kulturlämningen. Valet av objekt har gjorts utifrån att de ska vara lättillgängliga för synskadade personer att nå.

Den första skylten sattes upp vid runstenen öster om Växjö domkyrkan 2008. I Lessebo kommun valdes drängalyftet vid Ormesberga, en plats där det möjligt att stanna bilen precis intill skylten. I Uppvidinge kommun har offerstenen Dopfunten söder om Nottebäcks kyrka skyltats och i Ljungby kommun runstenen vid infarten till herrgården i Toftaholm.

Under våren i år har de fyra sista skyltarna satts upp. I Markaryds kommun är det en tjärdal, tjärränna, i Kvinnhult öster om Traryd. I Älmhults kommun är det hembygdsföreningens kopia av en hällkista vid infarten till sockencentrat som har skyltats upp. Skylten ger även information om det märkliga förhållandet att Göteryds socken har landets tätaste förekomst av hällkistor från stenåldern/bronsåldern. I Tingsryds kommun är det Stenfors bruk söder om Tingsryd som har fått en taktil skylt. Området är ett av de mest besökta fornlämningslokalerna i hela länet. I Alvesta kommun har Tumlingerör intill dansbanan Tyrolen, söder om Alvesta, skyltats upp. Det är ett mycket stort gravröse från bronsåldern, där det finns en gammal sägen om att en jätte skulle stena kyrkan. Jätten blev emellertid rädd när han hörde kyrkklockorna och tappade alla stenarna, vilka enligt sägnen bildade Tumlingerör.

 

För mer information:

Sune Jönsson, Fornvårdskonsult
Tel. 070-863 11 44
sune.jonsson@lansstyrelsen.se
sune@nybygden.nu