Lokal naturvård

Statsbidrag till lokal naturvård (LONA)
Logotype Kommunal naturvård

Syftet med satsningen på lokala naturvårdsprojekt (LONA) är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, inte minst genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. De lokala naturvårdsprojekten ska även stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och möjliggöra ett ökat genomförande av egna projekt.

 

Vilka åtgärder kan få bidrag?

Åtgärderna ska bidra till att uppfylla ett eller flera av riksdagens antagna miljökvalitetsmål som är relevanta för naturvård och/eller friluftsliv. Bidrag kan lämnas för högst 50 % av kostnaderna i ett projekt. Kommuner, föreningar, näringsliv, enskilda etc. kan vara delaktiga i projekt eller själva driva projekt.

 

Åtgärdskategorier inom LONA

  • Kunskapsuppbyggnad (t.ex. inventering av olika naturtyper, värdefulla naturområden eller arter)
  • Framtagande av underlag (t.ex. kommunala naturvårdsprogram inklusive friluftsliv)
  • Områdesskydd (t.ex. kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkering, framtagande av skötselplan)
  • Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter (t.ex. åtgärder för att främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljöer, nya skötselåtgärder)
  • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter
  • Information, folkbildning och annan kunskapsspridning (t.ex. genom naturguidning, framtagande av informationsmaterial och skyltar)

Bild från Notteryd 

Bild från Notteryd.