Lokal naturvård

Statsbidrag till lokal naturvård (LONA)
Logotype Kommunal naturvård

Syftet med satsningen på lokala naturvårdsprojekt (LONA) är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, inte minst genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. De lokala naturvårdsprojekten ska även stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och möjliggöra ett ökat genomförande av egna projekt.

 

Vilka åtgärder kan få bidrag?

Åtgärderna ska bidra till att uppfylla ett eller flera av riksdagens antagna miljökvalitetsmål som är relevanta för naturvård och/eller friluftsliv. Bidrag kan lämnas för högst 50 % av kostnaderna i ett projekt.

Kommuner, föreningar, näringsliv, enskilda etc. kan vara delaktiga i projekt eller själva driva projekt.

Från 2018 görs en satsning på nya åtgärdskategorier som berör vattenhushållande åtgärder, exempelvis anläggande av våtmark.  

Åtgärdskategorier inom LONA

Med högst 50 % bidrag
  1. Kunskapsuppbyggnad (t.ex. inventering av olika naturtyper, värdefulla naturområden eller arter)
  2. Framtagande av underlag (t.ex. kommunala naturvårdsprogram inklusive friluftsliv)
  3. Områdesskydd (t.ex. kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkering, framtagande av skötselplan)
  4. Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter (t.ex. åtgärder för att främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljöer, nya skötselåtgärder)
  5. Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter
  6. Information, folkbildning och annan kunskapsspridning (t.ex. genom naturguidning, framtagande av informationsmaterial och skyltar)

 

Åtgärdskategorier inom LONA

Med högst 90 % bidrag
  1. restaurering och anläggande av våtmarker i syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet, för att till exempel bidra till förutsättningar för en förbättrad vattenförsörjning, eller
  2. kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker enligt 7.

Ansökan

Ansökan görs i LONA-registret. Om du som förening, enskild eller annan aktör utanför kommunen funderar på ett projekt, ta kontakt med kommunens LONA-administratör.

Kommunen håller ihop ansökan och ansvarar gentemot Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar om inkomna ansökningar ska tilldelas LONA-medel

Bild från Notteryd 

Bild från Notteryd.