RESOLVE

Resolve är ett femårig EU-finansierat projekt med målet att stärka attraktionskraften i citykärnan samt hålla nere utsläppsnivåer från personal- och godstransporter. Tillsammans med nio partners från åtta olika EU-länder, stad Roermond (NL) - Lead Partner, Erasmus University of Rotterdam (NL), region Reggio Emilia (IT), stad Manchester (UK), stad Maribor (SI), kommun Almada (PT), kommun Warszawa (PL), region Moravia - Silesia (CZ), kommer olika aktörer från länet med Länsstyrelsen i spetsen att genomföra aktiviteter som leder till huvudmålet.

 

 

Lokala aktörer bildar en s.k. Stakeholders group. I den ingår Växjö kommun, Region Kronoberg, Energikontor Sydost och Citysamverkan.

Idag görs 64 % av inköpsrelaterade resor i EU med bil och nästan 100 % av varorna transporteras med motorfordon. Detta är ett potentiellt hot mot EU:s mål att övergå till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Det europeiska projektet "RESOLVE - Hållbara transporter och övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp inom detaljhandel" syftar till att utbyta bästa policypraxis och åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och andra föroreningar som genereras av detaljhandeln. RESOLVE's unika karaktär och nyhet består i att ta itu med två heta ämnen i europeiska städer samtidigt; den vikande detaljhandeln och det ökande behovet av en övergång till hållbara transporter i stadsområden.

Genom ett nära samarbete med lokala aktörer, kommer man att kunna förbättra de lokala och regionala styrmedel och minska koldioxidutsläppen från trafik relaterad till detaljhandeln i stadskärnor men också stödja tillväxt och sysselsättning i den lokala detaljhandelns ekonomi. Tack vare identifiering, utbyte och överföring av god praxis och metoder mellan åtta länder i Europa, kommer projektet att främja införandet av planer för hållbar transport i städerna enligt EU:s sammanhållningspolitik.

Projektet startade i april 2016 och kommer att pågå i fem år. Under den första delen av projektet kommer partners att ha många möjligheter till internt lärande och kunskapsutbyte om metoder som förbättrar den lokala situationen. I senare delen av projektet kommer en utvärdering av implementerade åtgärder att göras. Projektet medfinansieras av Interreg EUROPA-programmet.

RESOLVE gör undersökningar

Under veckorna 15–17 kommer RESOLVE att genomföra undersökningar i Växjö. Man ska intervjua både butiksägare och kunder om deras transportvanor och stadens attraktionskraft. Resultaten kommer senare under året att redovisas både lokalt och internationellt och jämföras med resultaten från samma undersökning från förra året. Detta ger en bild av vad RESOLVE hittills har åstadkommit i stan.

För ytterligare information www.interregeurope.eu eller kontakta Aida Ramic, klimatstrateg på Länsstyrelsen, aida.ramic@länsstyrelsen.se, 010-223 73 77.

Studiebesök i Växjö

Projektmöte i Växjö

 Projektet