Så hanterar samhället krisen

Olika aktörer har olika roller i det svenska krishanteringssystemet.  Ingen har mandat att ta över någon annans ansvar, och ingen kan ensam hantera en allvarlig händelse eller kris. Det ställer höga krav på vår förmåga att samverka, vilket sker genom Krissamverkan Kronoberg.

 

I Kronobergs län har vi organiserat samverkan mellan krishanteringssystemets aktörer under namnet Krissamverkan Kronoberg. Det är viktigt att också andra aktörer än de offentliga, till exempel universitetet, näringslivet och frivilliga deltar i samverkan.  

Organisation

Krissamverkan Kronoberg jobbar i samverkan både före, under och efter krisen. Det innebär att vi arbetar tillsammans med att minska sårbarheter och öka förmågan att hantera olika händelser, lika väl som att samverka när en kris inträffar. En viktig del av samverkan är också kunskapsutbytet mellan organisationerna och det gemensamma lärandet efter en kris.  

Krissamverkan Kronoberg består av en styrgrupp och arbetsgrupper sammansatta av representanter från de olika organisationerna. Det finns  arbetsgrupper som till exempel jobbar med kriskommunikation, radiokommunikationssystemet Rakel, rutiner för samverkan och ledning och krisstöd. Inom nätverket finns också en arbetsgrupp för frivilligorganisationer.

Styrgruppen i Krissamverkan Kronoberg består av representanter från:  

  • Länsstyrelsen (ordförande)​
  • Polismyndigheten
  • Region Kronoberg
  • Försvarsmakten
  • Länets kommuner
  • Länets räddningstjänster

En annan viktig del av Krissamverkan Kronoberg är Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor. Rådet leds av landshövdingen och består av ledningsrepresentanter från de olika aktörerna. Regionala rådet diskuterar aktuella frågor inom krisberedskapsområdet och tar ut den långsiktiga inriktningen för olika satsningar.  I regionala rådet har man tagit fram och skrivit under överenskommelsen för Krissamverkan Kronoberg.

Samverkansledning

När en kris eller allvarlig olycka inträffar finns rutiner för att snabbt  komma igång med gemensam krisledning. Vid komplexa händelser eller stora kriser upprättas en så kallad samverkansstab, som av leds av Länsstyrelsen. Samverkansstaben arbetar bland annat för att sammanställa lägesbild, analysera tänkbara händelseutvecklingar, samordna insatser och överblicka resursbehov.  

Samverkansövningar

I Krissamverkan Kronoberg genomförs en gemensam krisövning ungefär vartannat år där aktörerna övar tillsammans. Då övas ett fiktivt scenario i allt från första larmet om att något inträffat till upprättande av stab och ”hantering” av händelsen. Scenarion som har övats är exempelvis värmebölja, snöstorm, pandemi, terrorattentat med mera.