Låga vattennivåer i länet 

Det är för årstiden ovanligt låga grundvattennivåer i Kronobergs län samt låga vattennivåer i många sjöar och vattendrag. För närvarande råder det inga akuta problem med tillgången till dricksvatten, men det råder restriktioner för vissa vattentäkter i länet.

In english
En deutch

Hur ser tillgången ut vad gäller kommunalt vatten?
Kommunerna i länet bedömer att de kommunala dricksvattentäkterna i huvudsak ska ha tillräcklig kapacitet att klara årets situation. Det finns problem i vissa orter som kommunen försörjer från mindre lokala täkter. Prognoser för hur nivåerna för grundvattnet kommer att vara framöver visar på att det finns risk för brist på vatten i vissa kommunala vattentäkter senare under året. Det finns anledning att uppmana till allmän sparsamhet med dricksvatten om vi får en särskilt torr sommar. Detta för att om möjligt undvika ytterligare begränsningar av vattenförbrukning senare under året. Se länkar till respektive kommun till höger på sidan.

Enskilda brunnar kan få problem
Större problem kan förväntas uppstå för de enskilda vattentäkter som är beroende av att kunna pumpa vatten från ett lägre djup. Störst risk för vattenbrist finns därför i grävda brunnar i områden med små grundvattenmagasin som drabbas av torka.

Stöd när brunnar sinar
Det är ägaren till vattentäkten som ansvarar för att ha planering för att täktens kapacitet motsvarar den förbrukning som är nödvändig eller ordna med alternativ vattenförsörjning.

Större kommunala vattentäkter har i allmänhet så god kapacitet att det finns möjlighet, även för enskilda utanför VA-kollektivet, att tillfälligt hämta vatten, på något av kommunen anvisat tappställe. För mindre mängder vatten är det normalt att detta kan ske utan kostnad, medan det för större mängder tas ut en avgift. Dunkar/kärl/tankar får man ordna själv liksom transporter. Se länk till respektive kommun till höger på sidan.

Vad görs i länet?
Länets kommuner och Länsstyrelsen har träffats den 25/4 för att diskutera hur nivåerna för grundvattnet ser ut. Nästa möte mellan aktörerna hålls i juni i Ljungby kommun. Regelbundet skickas lägesrapporter om vattensituationen in till Länsstyrelsen för att Länsstyrelsen och kommunerna ska ha en samlad lägesbild som underlag för bedömningar och åtgärder.

Bakgrund och prognos
Säsongen för grundvattenbildning är i huvudsak över. När nu växtligheten tar fart och temperaturen stiger tas nederbörden i allt väsentligt upp av träd och växter och/eller avdunstar direkt från marken. Vid häftigare nederbörd kan stor del av nederbörden ganska snabbt avledas bl. a. via diken till vattendrag och sjöar. Vid denna tid på året är det därför inte sannolikt med så stora nederbördsmängder och så låga temperaturer att regn kan bidra till påfyllnad av grundvattennivån. Vi får alltså räkna med att klara oss med de grundvattentillgångar som vi har nu. Vi startar våren med grundvattennivåer som är under eller mycket under vad som är normalt för årstiden och låga nivåer i flera sjöar.
Läs mer på Statens geologiska undersökningar (SGU)
Läs mer på Smhi:s sida

 

 

 

Frågor och svar

Vad är grundvatten?
Grundvatten är det vatten i den del av jorden eller berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda. Vatten finns normalt på alla nivåer i jorden och i berggrunden. Med hänsyn till vattnets uppträdande kan man särskilja en övre zon, den omättade zonen eller markvattenzonen (där det även finns luft i porerna), och en nedre, den mättade zonen eller grundvattenzonen. Det mesta av vattnet i sjöar och vattendrag kommer från grundvatten.

Vad innebär bevattningsförbud?
Reglerna för bevattningsförbud kan utformas lite olika i olika kommuner. Men i de flesta fall är det inte är tillåtet att vattna med vattenslang, vattenspridare eller göra stora vattenuttag som att till exempel fylla pooler. Däremot går det bra att vattna i trädgården med vattenkanna. Titta på din kommuns webbplats för att få reda på vad som gäller i just din kommun. Se länk till respektive kommun till höger på sidan.


Hur mycket regn behövs för att grundvattennivåerna ska höjas?
När marken ovanför grundvattnet är torr behövs betydande nederbördsmängder för att marken ska bli tillräckligt fuktig för att det ska kunna bildas grundvatten.

Grundvattenbildning påverkas av vilken vattenhalt marken har och vilken jordart det är. Om marken är uttorkad behövs stora nederbördsmängder för att grundvatten ska bildas. I mark som är mättad med vatten kan grundvatten bildas redan vid måttliga nederbördsmängder. Tiden på året har därför stor betydelse för grundvattenbildningen. Under en sommarmånad brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av vegetationen. Det kan då behövas dubbelt så mycket nederbörd som normalt för att det ska bildas grundvatten. Under hösten, däremot, brukar normala nederbördsmängder räcka.

Med nuvarande låga utgångsläge skulle det under sommaren behöva regna ovanligt mycket för att nå till normala grundvattennivåer. Det kan behövas något hundratal mm extra nederbörd utöver den normala sommarnederbörden för att uppnå normala grundvattennivåer.

Vad gör jag när vattnet är slut i min brunn?
Titta på din kommuns webbplats om enskilda brunnar eller kontakta din kommuns miljöförvaltning. Här får du råd och tips om hur du kan hämta vatten.

Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn, och att den håller rätt kvalitet. Är det låga vattennivåer generellt behöver man vara sparsam med vattnet om man har egen brunn. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. I extrema fall kan dock brunnen sina, och man behöver akut hjälp.

Vad ska jag tänka på när jag hämtar dricksvatten i dunkar så att det håller sig fräscht?
Fyll dunkarna med dricksvatten av bra kvalitet, till exempel kommunalt dricksvatten. Använd väl rengjorda flaskor eller dunkar och förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt.

Vad händer om vattnet i min brunn sinar och jag inte kan tillgodose djurens vattenbehov? Hur regleras detta i djurskyddslagen?
Vatten är en förutsättning för att djur ska överleva och behöver ges i den mängd som djurslaget kräver. Djurskyddslagen specificerar att djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Lagen säger också att fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras. Läs mer om vatten till djur.

Vad händer om vattnet tar helt slut i någon del av länet?
För totala avbrott i den kommunala vattenförsörjningen under en längre tid har kommunerna en planering för nödvattenförsörjning. Dessa avbrott kan uppstå genom problem med dricksvattenkvalitén, avbrott i ledningsnätet eller brist på vatten. Då kan det vara aktuellt för kommunen att ordna med mobila tankar som kan köras ut till olika platser där det finns möjlighet att få tillgång till en begränsad men nödvändig mängd dricksvatten.

 Tips på hur du är sparsam med vattnet