Statlig ersättning för mottagande av nyanlända flyktingar och andra invandrare

Migrationsverket betalar ut ersättning till kommuner och landsting för mottagandet av vissa nyanlända invandrare. Länsstyrelserna kan lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för att de skapar beredskap och mottagningskapacitet samt för att de utvecklar samverkan.

​Ersättningar enligt förordning SFS 2010:1122

Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd

Alla kommuner får en grundersättning varje år. Ersättningen motsvarar fem prisbasbelopp, för år 2018 motsvarar det 227 500 kronor.

Utbetalning av ersättning

Migrationsverket betalar ut grundersättningen till kommunen i början av året. 

Ersättning för etablering och introduktion för nyanlända personer  

Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer som till exempel:

  • mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
  • särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera
  • utbildning i svenska för invandrare
  • samhällsorientering
  • tolk
  • andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
  • vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration.

Schablonbelopp för år 2018

  • 133 200 kronor för en person som inte fyllt 65 år,
  • 80 300 kronor för en person som fyllt 65 år.

Ersättningen beräknas utifrån personens ålder vid utgången av månaden innan utbetalning.

Kommunerna har rätt till initiala kostnader för ekonomiskt bistånd.

§ 37-medel: Utvecklingsmedel för att öka beredskap, mottagningskapacitet och samverkan

Kommuner och kommunalförbund kan söka ersättning för att öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla interkommunal och regional samverkan i frågor som rör nyanlända. Detta enligt § 37 i förordningen (2010:1122).

Läs gärna mer om olika insatser som beviljats dessa utvecklingsmedel i länet här

§ 37a-medel: Stimulansbidrag för att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Kommuner har även möjlighet att ansöka om ersättning från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända invandrare (§ 37a). Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. Insatser som sker i samverkan med idéburna sektorn prioriteras. 2018 års utlysning är avslutad och handläggning av inkomna ansökningar pågår, med beslut under juni månad. 

Läs gärna mer om olika insatser som beviljats dessa stimulansbidrag i länet här