Strandskydd

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtlivet.

Översyn av 200-metersstrandskyddet

Länsstyrelsen har den 11 november 2014 beslutat om att fortsätta ha 200 meters strandskydd vid 24 sjöar i Kronobergs län. Läs mer om det här.

Strandskyddsbestämmelser

Det strandskyddade området är vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. I vissa större sjöar är strandskyddet 200 meter upp på land (Miljöbalken 7 kapitlet 13-18 §§).

Inom ett strandskyddat område får inte:

  • nya byggnader uppföras
  • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller andra anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område, där den annars skulle ha fått färdas fritt
  • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i punkt 1 och 2
  • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Den som vill utföra någon av de förbjudna åtgärderna kan söka om dispens från förbuden. Dispens söks hos kommunens byggnadsnämnd. För att beviljas dispens krävs särskilda skäl. Läs mer om strandskydd och särskilda skäl på Naturvårdsverkets hemsida. Det är också kommunen som har tillsynen över de strandskyddade områdena (undantaget områden som även har annat skydd enligt 7 kap. miljöbalken, till exempel områden som också är naturreservat).

Inom områden som omfattas av detaljplan kan strandskyddet ibland vara upphävt. I samband med nya detaljplaner kan kommunen upphäva strandskyddet. För det krävs särskilda skäl.  

För att främja utvecklingen av landsbygden finns numera möjlighet för kommunen att peka ut så kallade LIS-områden - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Inom dessa områden är det lättare att få dispens från strandskyddet för bostäder, verksamheter och anläggningar.  

När kommunen har beviljat en dispens, skickas den till Länsstyrelsen som har tre veckor att granska dispensen. Länsstyrelsen ska också bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning och kan överpröva kommunala beslut om upphävanden och dispenser. Vid beslut om dispens eller upphävande av strandskyddet ska det lämnas en zon närmast stranden som möjliggör fri passage. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

Bild tagen mot strand från båt, foto Christina Jonasson

​Beslut om undantag för kompletteringsåtgärder

Länsstyrelsen har gjort det lättare att genomföra kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde utan strandsskyddsdispens. Exempelvis behöver komplementbyggnader eller mindre tillbyggnader till en huvudbyggnad inte längre beslut om dispens, så länge som de utförs inom reglerna för undantaget.

För undantaget gäller att kompletteringsåtgärderna utförs inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och inom en tomtplats om det har angetts i ett beslut om dispens.

Beslut om undantag för kompletteringsåtgärder