Olika sätt att skydda naturen

Länsstyrelsen arbetar på många sätt för att bevara länets värdefulla växter, djur och naturmiljöer. Ett sätt att bevara är att skydda naturen - för alltid eller under en viss tid. Det finns många sätt att skydda natur!

Målet för Länsstyrelsens arbete med att skydda natur är att alla naturtyper samt växt- och djurarter som naturligt hör hemma här ska kunna finnas kvar.

För det mesta kan den nuvarande markanvändningen fortsätta utan att skada naturvärdena om man tar hänsyn till dem. Ibland krävs dock betydande avsteg från den normala markanvändningen, t.ex. att skogen måste sparas för att hotade växter och djur ska kunna överleva. I sådana fall anses det inte rimligt att fastighetsägarna själva skall behöva stå för dessa kostnader. Då kan Länsstyrelsen t.ex. bilda naturreservat eller ett biotopskyddsområde och staten köpa in marken eller betala ersättning till ägarna för att fastigheterna inte skall utnyttjas på ett för syftet negativt sätt. Även kommuner kan skydda natur på detta sätt. Ett alternativ till naturreservat kan vara att teckna ett naturvårdsavtal.

Läs mer om hur Länsstyrelsen arbetar med att skydda naturen genom att klicka på skyltarna i bilden nedan:


Klicka här för att läsa mer om naturreservat Klicka här för att läsa mer om Natura 2000-områden Klicka här för att läsa mer om naturvårdsavtal Klicka här för att läsa mer om biotopskyddsområden Klicka här för att läsa mer om fågelskyddsområden Klicka här för att läsa mer om naturminnen