LIFE Taiga - Kontrollerad naturvårdsbränning

Över 2000 hektar barrskog ska brännas i projektet Life Taiga, där Länsstyrelsen Kronoberg deltar tillsammans med 13 andra län. Syftet är att öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskog.

Bilder från naturvårdsbränning

Naturvårdsbränning gynnar mångfalden

Länsstyrelsen genomför noga planerade skogsbränder i skyddad natur för att gynna arter och behålla höga naturvärden i skogarna. Det sker i avgränsade områden inom nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden. Även privata skogsägare, skogsbolag och andra offentliga aktörer arbetar med naturvårdsbränningar. I årtusenden har barrskogar brunnit naturligt och okontrollerat, vilket gjort att många arter är ekologiskt anpassade för att skogen då och då ska brinna. När skogsbränder bryter ut idag släcker vi dem så fort vi kan på grund av bland annat säkerhetsrisker och skogens ekonomiska värde. Men den snabba ekologiska förändringen som skett de senaste 150 åren, gör det svårt för vissa arter att hinna anpassa sig för sin överlevnad.

Naturvårdsbränning är därmed en skötselåtgärd för att ersätta den naturliga skogsbranden och dess positiva effekt på den biologiska mångfalden. Bränderna gynnar arter och naturmiljöer som behöver brandfält och död ved. Efter en brand blir skogen mer öppen, ljus och varm. Den brända platsen får många nya döda träd, något som det är mycket ont om i dagens skogar. Det finns insekter som till och med lockas till brand och rök från långt håll, så som sotsvart praktbagge och rökdansflugan.

Se hur naturvårdsbränning kan gå till, här i naturreservatet Rensjön, Älvdalens kommun.

Femårigt projekt ska bevara utrotningshotade arter och livsmiljöer

Kronoberg är ett av 14 län som samarbetar i naturvårdsprojektet Life Taiga under åren 2015-2019. Med en budget på 100 miljoner kronor från EU och naturvårdsverket är Taiga ett av de största projekten i sitt slag. Medverkande län kommer under perioden att genomföra ungefär 100 planerade bränningar på den sammanlagda ytan 2 060 ha. Bränningarna ska framförallt ske i barrskog med mest tall. Alla bränder ska ske i så kallade Natura 2000-områden som redan är avsatta för naturvård.

I projektet samverkar länsstyrelserna i följande län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.  

 Content Editor ‭[2]‬