Så här sköts skyddad natur

Naturreservat och andra skyddade områden behöver i många fall skötas - förvaltas. Dels för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas och dels för att göra områdena tillgängliga för besökare.

I många fall behöver naturen skötas för att de arter som lever där ska kunna överleva. Vissa naturtyper har skapats av långvarig skötsel och måste fortsatt skötas - t.ex. slåtterängar, medan andra kräver skötsel för att naturliga störningar upphört, t.ex. barrskogar där man utför naturvårdsbränning. I en del områden utför man restaurering för att återställa ett tidigare tillstånd, t.ex. igenläggning av diken i en våtmark eller borthuggning av gran i en bokskog.

I områden dit det kommer många besökare kan det behövas stigar, parkeringsplatser och andra anordningar.

Naturreservat

Länsstyrelsen förvaltar och sköter de flesta av länets naturreservat. Fram till år 2011 sköttes de flesta naturreservaten av Skogsstyrelsen - därför kan Skogsstyrelsens namn fortfarande finnas på  t.ex. skyltar som är uppsatta vid reservaten.

Skötsel i andra områden

Länsstyrelsen utför även skötsel i områden som inte är naturreservat. Det kan vara i ett Natura 2000-område eller i områden med arter som omfattas av något särskilt åtgärdsprogram.

Skötselavtal

I många fall träffar länsstyrelsen skötselavtal med markägaren om skötsel. Det kan vara både i skyddade områden och områden som inte är skyddade. 

 

Läs mer om restaurering av våtmarker inom EU-projektet Life to Ad(d)mire!

Kontakta oss om skötseln

Reservat i Alvesta kommun
Magnus Strindell, 010 223 74 44, magnus.strindell@lansstyrelsen.se
Annette Petersson, 010 223 74 07, annette.l.petersson@lansstyrelsen.se
 
Reservat i Lessebo kommun
Robert Simonsson, 010 223 74 79, robert.simonsson@lansstyrelsen.se
Emil Persson, 010 233 73 60, emil.persson@lansstyrelsen.se

Reservat i Ljungby kommun
Sara Lamme, 010 223 74 16, sara.lamme@lansstyrelsen.se
Magnus Strindell, 010 223 74 44, magnus.strindell@lansstyrelsen.se
 
Reservat i Markaryds kommun
Sara Lamme, 010 223 74 16, sara.lamme@lansstyrelsen.se
Magnus Strindell, 010 223 74 44, magnus.strindell@lansstyrelsen.se
 
Reservat i Tingsryds kommun
Annette Petersson, 010 223 74 07, annette.l.petersson@lansstyrelsen.se
Robert Simonsson, 010 223 74 79, robert.simonsson@lansstyrelsen.se
 
Reservat i Uppvidinge kommun
Robert Simonsson, 010 223 74 79, robert.simonsson@lansstyrelsen.se
Emil Persson, 010 233 73 60, emil.persson@lansstyrelsen.se
 
Reservat i Växjö kommun
Ellen Flygare, 010 223 74 68, ellen.flygare@lansstyrelsen.se
Peter Mattiasson, 010 233 74 50, peter.mattiasson@lansstyrelsen.se
 
Reservat i Älmhults kommun
Emil Persson, 010 233 73 60, emil.persson@lansstyrelsen.se
Magnus Strindell, 010 223 74 44, magnus.strindell@lansstyrelsen.se