Siggaboda

Delar av Siggaboda naturreservat, som gränsar till Stensjön i bakgrunden. Foto: Länsstyrelsen.
Siggaboda är en av länets mest spännande naturskogar, med blandskog av bok och gran. Området har oavbrutet rymt skog i mer än 2700 år. Terrängen består av mycket blockig morän. De väldiga stenblocken, som ofta ligger i flera "våningar" är täckta av tjocka lager av lavar och mossor.
Boken kom in i området för ca 950 år sedan i samband med en mindre brand i den då ek-, lind- och hasseldominerade skogen. Granen vandrade in norrifrån först för ca 200 år sedan. Här möts dessa två trädgiganter vid gränsen för sina naturliga utbredningsområden och konkurrerar om marken. För skogsforskningen är det fantastiskt värdefullt att kunna följa den naturliga utvecklingen.

Gamla bokar i reservatet. Foto: Jonas Hedin.

Gamla bokar i reservatet. Foto:
Länsstyrelsen, Jonas Hedin.

I surhålor mellan höjderna frodas bl.a. missne och olika vitmossor. Svarta Gyl vid den södra reservatsgränsen är en mörk liten mossgöl mellan höga kullar. På den branta höjden 250 meter rakt öster om gölen finns ett mycket stort klippblock. Det sägs att snapphanar använde det som gömställe - därav har den fått sitt namn, Snapphanestenen (Ugnsmunnahallen).

Många insektsarter som är för länet unika och för landet sällsynta finns här (som t.ex. svartoxe och bokblombock) liksom många ovanliga arter av mossor, lavar och svampar. Ett fyrtiotal av dessa arter är rödlistade, d.v.s. hotade, sårbara eller hänsynskrävande enligt Artdatabankens klassificering. Bland de svampar som hittats är åtta stycken hotklassade. Arten Mucronella bresadole, har bara hittats på en annan plats i landet.

Var rädd om naturen!

Var aktsam om mosstäcket och klättra inte på blocken!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Siggaboda.

Skada vegetationen
Samla in insekter och andra smådjur
Framföra motordrivet fordon annat än på vägen genom området
Ställa upp husvagn

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.

Siggaboda nature reserve

In Siggaboda Nature Reserve the forest has had to look after itself for a very long time. There has been forest in the area, without interruption, for more than 2 700 years! The terrain is moraine with lots of boulders on a granite base. The huge boulders, which are often lying in several “floors”, are covered in thick layers of lichen and moss. In Siggaboda there are many unusual species of moss, lichen, fungi and insects.

Complete lists of regulations can be found on signs at the reserves.

Siggaboda naturschutzgebiet

Im Naturschutzgebiet Siggaboda war der Wald eine sehr lange Zeitperiode hindurch sich selbst überlassen. Die Gegend hatte mehr als 2 700 Jahre ununterbrochen Wald. Der Boden besteht aus ungeheuer felsigen Moränen auf Granitfels. Die gewaltigen Steinblöcke, die oft viele “Etagen” übereinander liegen, sind mit dicken Lagern von Flechten und Moosen bedeckt. In Siggaboda gibt es ungewöhnliche Arten von Moosen, Flechten, Pilzen und Insekten.

Ausführliche Vorschriften stehen auf Schildern
in den Naturschutzgebieten.


 

Varning för fallande träd och grenar
Tryck ovan för mer info.

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår: 1995
Areal: 71 ha
Karaktär: Blandskog av gran och bok
Kommun: Älmhult
Ägare: Staten/Naturvårdsverket

 

 Beslutsdokument