Fylleryd

Fyllerydsområdet, som ligger i östra delen av Växjö mellan Högstorp och Sandsbro, har under lång tid nyttjats för fritid och motion. Områdets västra del är ett skogklätt starkt kuperat moränlandskap. Längre österut planar området ut och kring gården Stora Fylleryd anlades 1992 en golfbana. I nordost sluttar terrängen ner mot Toftasjön.

Fylleryds naturreservat är ett av Växjös mest varierande och utnyttjade rekreationsområden med t.ex. det 11 km långa Trestugespåret och det 5 km långa belysta motionsspåret. Det finns också en belyst slinga på 2,1 km. I Fyllerydsskogen finns det också gott om intressanta och promenadvänliga småstigar. Eftersom området är stort, kan det vara bra att ta med en kompass om man ger sig ut på de oskyltade stigarna.

Trots att huvudsyftet med naturreservatet är friluftslivet så hindrar inte det att naturvärden och kulturvärden skall bevaras och även utvecklas. Några mindre våtmarker av typen sumpskog, mossar och alkärr ska skötas så att det djur- och växtliv som förekommer där gynnas. Skogsbruket skall bedrivas med stor naturhänsyn för att på lite längre sikt skapa naturvärden i form av gamla träd och trädslagsvariation. Inom området finns en enorm rikedom av blåbär.

Tillgängligheten är mycket god. Området genomkorsas av en väg och parkeringsplatser finns i anslutning till klubbstugorna VAIS-torpet, Vokalen, Norrastugan och Fyllerydstugan. Alla spår utgår från Norrastugan, som ligger precis intill handelsområdet Norremark.

Mjölkört, eller som den också kallas, rallarros, blommar rikligt i ljusgläntorna längs spåren.

Mjölkört, eller som den också kallas, rallarros, blommar rikligt i ljusgläntorna längs spåren.

Var rädd om naturen!

Förutom reglerna i Allemansrätten får du dessutom inte göra något av följande i naturreservatet Fylleryd.

Tälta
Göra upp eld
Störa djurlivet
Plocka växter eller bryta kvistar
Skada levande eller döda träd och buskar

Fullständiga reservatsföreskrifter finns på skyltar vid reservatet.


Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight

 Fakta

Skyddsår:
Areal:
Karaktär: Stor variation av kulturmarker och olika skogstyper, Sociala värden
Kommun: Växjö
Ägare: Kyrkan, Bolag, Växjö kommun
Förvaltare: Växjö kommun

 

 Kommunalt naturreservat

Detta naturreservat är bildat och sköts av Växjö kommun.