Nya och utökade reservat

Biotopskyddsområdet Lilla Heda

Länsstyrelsen förklarar området Lilla Heda som biotopskyddsområde. Byn Lilla Heda ligger i Sjösås socken i norra delen av Växjö kommun. Biotopskyddsområdet utgörs av två ängar omgivna av åkermark som idag brukas till vallodling, samt igenväxande ängsmark i behov av restaurering. Ängarna ingår i Natura 2000, EU:s nätverk för värdefull natur.

Beslut 2018-01-10

Biotopskyddsområdet Humlaryd

Länsstyrelsen förklarar området Humlaryd som biotopskyddsområde. Humlaryds by är högt belägen i landskapet. Natura 2000-området utgörs av en mycket artrik slåtteräng som sluttar från norr till söder. I de södra, lägre belägna partierna är inslaget av före detta åkermark tydligast och artrikedomen mindre. Även den norra delen har brukats som åker, men ej under historisk tid. På de högre belägna partierna går på några ställen berg i dagen och inslaget av en är stort.  I ängen växer bland annat rikligt med ängsvädd, slåttergubbe, darrgräs, svinrot och jungfrulin. Dessutom förekommer kattfot. Träd- och buskskiktet utgörs huvudsakligen av gamla, grova ekar, björk, och en.

Beslut 2018-01-10

Toftaholm

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Toftaholm ska utökas . Med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken upphäver Länsstyrelsen beslutet från den 22 april 2005 och delvis beslutet från den 18 december 2000 såvitt avser reservatsföreskrifter och skötselplan. Det innebär att beslutet för Toftaholms naturreservat från den 18 december 2000 fortfarande gäller såvitt avser förklaringen av området som naturreservat med de ändringar som anges i detta beslut. Toftaholms naturreservat ligger vid sjön Vidösterns östra strand drygt två mil norr om Ljungby. Utökning utgörs av trädklädd betesmark, lövskog, strandzoner, vatten och åkermark. Naturreservatet hyser mycket värdefulla trädmiljöer med grov ek, hålträd och grov död ved av ädellöv samt utgör en viktigt livsmiljö för en stor mångfald av växter och djur. Till beslutet finns föreskrifter som riktar sig till både allmänheten och sakägare.

Beslut 2017-03-21.pdf

Skötselplan 2017-03-21.pdf

 

Tillägg till samtliga beslut om bildande av naturreservat i Kronobergs län

Beslut 2016-12-12

 

Fiolenområdet i Alvesta kommun

Skyddet stärks genom att skogsbruk förbjuds på delar av fastigheterna Vångsnäs 1:19 och Vångsnäs 1:20 i det befintliga naturreservatet sedan fastighetsägaren intresseanmält områdena genom Komet*.
*Komet = Kompletterande arbetsmetod för skydd av värdefull skog där markägaren själv tar initiativ till att skydda sin skog.

Beslut 2016-12-12

Tillägg föreskrifter 2016-12-12


Hissö

Länsstyrelsen har den 12 december 2016 med stöd av miljöbalken fattat beslut om utökning av naturreservatet Hissö. Hissö är ett ur naturvårdssynpunkt mycket värdefullt naturområde med inslag av äldre bokskog och gammal, grov tall och hyser en stor mångfald av växt- och djurarter knutna till dessa miljöer.

Beslut 2016-12-12

Skötselplan 2016-12-12


Hågeryd

Länsstyrelsen har den 12 december 2016 med stöd av miljöbalken fattat beslut om bildande av naturreservatet Hågeryd. Hågeryd är beläget på ett höjdmassiv cirka 10 km NV om Växjö. Byn uppvisar ett öppet, mosaikartat jordbrukslandskap med åker, äng och betesmark. Naturreservatet ligger i södra delen av byn. Gräsmarkerna ligger här väl samlade utefter en östsluttning med grundvattenutflöde på flera ställen. Variationen av växtsamhällen blir därmed stor, från torrängspartier till friska och fuktiga växtsamhällen.

Beslut 2016-12-12

Skötselplan 2016-12-12


Skälhult

Länsstyrelsen har den 12 december 2016 med stöd av miljöbalken fattat beslut om bildande av naturreservatet Skälhult. Skälhult är en ensamgård belägen nordost om Lidhult i Ljungby kommun som under de senaste 50 åren skötts naturvårdsinriktat av fastighetsägarna. Den naturvårdande skötseln har resulterat i mycket höga biologiska värden där ädellövskog gynnats på granens bekostnad där så varit lämpligt medan barrskogar i huvudsak lämnats opåverkade av skogsbruk i övriga delar av naturreservatet.

Beslut 2016-12-12

Skötselplan 2016-12-12

 

Hackekvarn

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Hackekvarn ska utökas med 6,8 ha och därmed totalt omfatta 210 ha. Totalt utgörs utökningen av 6,8 ha skogsmark intill Hagsjön, varav ca 2,5 ha består av lövrik ungskog uppkommen efter stormen Gudrun 2005. I ungskogen finns överståndare av bl.a. ek, bok och tall. Strandzonen hyser äldre skog som domineras av löv och tall. Till beslutet finns föreskrifter som riktar sig till både allmänheten och sakägare.

Beslut 2016-09-20

 

Skårtaryds urskog

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Skårtaryds urskog ska utökas med 0,91 ha och därmed totalt omfattar 33,74 ha. Skårtaryds urskog är en är urskogsliknande barrskog med stor olikåldrighet och har för länet en ovanligt stor andel gamla träd och död ved i form av både torrakor och lågor i olika nedbrytningsstadier. Områdets många övergångzoner mellan våtmarker och naturskogsmiljöer har stora ekologiska värden och har flera ovanliga arter av lavar. Till beslutet finns föreskrifter som riktar sig till både allmänheten och sakägare.

Beslut 2016-09-13

 

Hyllesbolsö

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) området Hyllesbolsö som naturreservat. Hyllesbolsö ligger i Hyllen, en grund sjö med många småöar och flikiga stränder som har stora landskapsmässiga värden och ett rikt fågelliv. På Hyllesbolsö finns en olikåldrig och flerskiktad lövnaturskog som är rik på stående och liggande död ved. Området domineras av björk, ek och bok, men där finns en mängd olika trädslag. Många av träden är gamla. Lövskogen på Hyllesbolsö har ett rikt växt- och djurliv.

Beslut 2016-05-31