Förslag till nya och utökade reservat

Förslag till nytt naturreservat Hakatorp, Alvesta kommun

Hakatorp är en liten by med ett ålderdomligt odlingslandskap och med väl bevarade småländska gårdar. Landskapet är svagt kuperat och omväxlande med olika typer av ängs- och betesmarker, öppna åkerytor, samt lövdungar Slåtterytorna utgörs till stor del av sluttningar, sänkor och kärrdråg, samt renar utmed åkrarna. Den slåttergynnade floran är mycket rik med bl.a. darrgräs, slåtterfibbla, smörbollar, svinrot, granspira, nattviol och slåttergubbe. Även betesmarkerna är artrika med bl.a. kattfot och Jungfru Marie nycklar.

Ni lämnas härmed tillfälle att yttra er över förslaget senast den 11 augusti 2017.

Förslag till beslut

Förslag till skötselplan

Har ni frågor kan ni kontakta handläggaren Liselott Nilsson, 010- 223 73 73, liselott.nilsson@lansstyrelsen.se.

 

Förslag till biotopskyddsområdet Lyåsa 4:1, Alvesta kommun

Biotopskyddsområdet utgörs av två naturbetesmarker centralt i byn på den östra respektive västra sluttningen av höjdsträckningen. Huvuddelen av området ingår i Natura 2000, EU:s nätverk för värdefull natur och hela biotopskyddsområdet ingår i Länsstyrelsen Kronobergs Plan för skydd av värdefull natur.

Ni lämnas härmed tillfälle att yttra er över förslaget senast den 11 augusti 2017.

Förslag till beslut

Har ni frågor kan ni kontakta handläggaren Love Eriksen, 010- 223 71 45, love.eriksen@lansstyrelsen.se

 

Utvidgning av naturreservatet Kronoberg

Länsstyrelsen planerar att utöka naturreservatet Kronoberg med 264 ha och reservatets totala areal kommer efter utökningen innefatta totalt 275,3 ha.
Det utökade reservatet består av många olika miljöer, allt från bokskog, tallmosse och ädellövskogar till betesmarker med gravfält och sjöstrand med badplatser. I eller direkt gränsande till området finns redan tre naturreservat - Hissö, Helgö och Jägaregap.

Helgasjöns fågelliv är rikt och bestånden av fiskgjuse och storlom är av nationell betydelse.

Områdets attraktivitet med spännande och tilltalande natur och kulturvärden, den långa sjökontakten, och närheten till Växjö stad gör att friluftslivet är synnerligen aktivt. Strövstigar, grillplatser och informationsmaterial finns tillgängligt. Kronoberg är lättillgängligt till fots och med cykel, buss eller bil.

Ni lämnas härmed tillfälle att yttra er över förslaget senast den 23 juni 2017.

Förslag till beslut

Förslag till skötselplan

Har ni frågor kan ni kontakta handläggaren Liselott Nilsson, telnr 010-223 73 73 eller e-post liselott.nilsson@lansstyrelsen.se

 

Bildande av biotopskyddsområdet Humlaryd i Alvesta kommun

Länsstyrelsen planerar att bilda biotopskyddsområdet Humlaryd enligt bilagda handlingar och kartor. Humlaryds by är högt belägen i landskapet. Natura 2000-området utgörs av en mycket artrik slåtteräng som sluttar från norr till söder. I ängen växer bland annat rikligt med ängsvädd, slåttergubbe, darrgräs, svinrot och jungfrulin. Dessutom förekommer kattfot. Träd- och buskskiktet utgörs huvudsakligen av gamla, grova ekar, björk, och en.

Ni lämnas härmed tillfälle att yttra er över förslaget senast den 15 maj 2017.

Förslag till beslut

Har ni frågor får ni gärna kontakta Love Eriksen,
på tfn 010-223 71 45 eller e-post: love.eriksen@lansstyrelsen.se

 

 

Bildande av biotopskyddsområdet Lilla Heda Växjö kommun

Länsstyrelsen planerar att bilda biotopskyddsområdet Lilla Heda enligt bilagda handlingar och kartor. Byn Lilla Heda ligger i Sjösås socken i norra delen av Växjö kommun. Biotopskyddsområdet utgörs av två ängar omgivna av åkermark som idag brukas till vallodling, samt igenväxande ängsmark i behov av restaurering. Ängarna ingår i Natura 2000, EU:s nätverk för värdefull natur.

Ni lämnas härmed tillfälle att yttra er över förslaget senast den 7 april 2017.

Förslag till beslut

Har ni frågor får ni gärna kontakta Love Eriksen,
på tfn 010-223 71 45 eller e-post: love.eriksen@lansstyrelsen.se