Älgjakt

Älgko i skogen, foto Christina Jonasson

Länsstyrelsen har ett formellt ansvar för administration av älgjakten

Länsstyrelsen fattar årligen beslut om jakttiden, fällavgifter samt registrerar jaktområden.

Under 2012 inrättades en ny älgförvaltning, vilket innebär beslut om älgförvaltningsområden, tillsättande av älgförvaltningsgrupper och nya bestämmelser kring licensområden.  

Mer information om älgförvaltningen finns till höger genom länk till Naturvårdsverket.

Registrering av älgjaktsområde

Jakt på älg får endast bedrivas inom områden som av Länsstyrelsen registrerats som licensområde eller älgskötselområde eller som jakt efter enbart kalv, då på mark som inte är registrerad.  

Blanketter för ansökan om registrering och ändring av registrering av älgjakts­område finns i ruta till höger och ska inkomma till Länsstyrelsen senast den 31 januari för att ändringen ska börja gälla kommande jaktår.

Älgskötselplaner

Inom varje älgskötselområde ska det finnas en älgskötselplan som tas fram i samråd med älgförvaltningsgruppen och som överensstämmer med älgförvaltningsområdets förvaltningsplan. 

Företrädare för älgskötselområdet ska varje år följa upp älgskötselplanen och vid behov justera den så att planens mål uppnås. Samarbete inom älgskötselområdet är grunden för en god älgförvaltning, och det är därför viktigt att man varje år genomför ett samråd med berörda fastighetsägare, jakträttshavare och viltvårdsområdesföreningar. Länk till aktuell mall för älgskötselplan finns här.

Jakttider och fällavgifter 2017/18

Viltförvaltningsdelegationen vid Länsstyrelsen har vid sammanträde den 29 maj 2017 beslutat om jakttider och fällavgifter för älg i Kronobergs län för jaktåret 2017/18.

Jakttid inom:

- älgskötselområden är 9 okt. 2017 t.o.m. 28 feb. 2018

- licensområden är 9 okt. 2017 t.o.m. 31 jan. 2018 (vuxen älg får fällas hela perioden)

-oregistrerade kalvområden är 9 okt. t.o.m. 10 okt. 2017.

Fällavgiften är 900 kr för vuxen älg och 100 kr för kalv.