Byggnadsminnen

I Kalmar län finns 136 byggnadsminnen. Denna kulturskatt speglar sociala förhållanden, teknisk utveckling, byggnadstekniker och estetiska ideal under olika tidsepoker i såväl städer som på landsbygden. Bland länets byggnadsminnen finns mängder av olika byggnadskategorier representerade, från fiskebodar och torp till herrgårdar och komplexa industrianläggningar för att nämna några.
Stortorget i Kalmar

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. En byggnadsminnesförklaring är det starkaste lagskydd en kulturhistoriskt värdefull byggnad, park, trädgård eller anläggning kan få. Byggnadsminnen regleras av 3 kapitlet i Kulturmiljölagen (1988:950) och handläggs av landets länsstyrelser. Statligt ägda byggnadsminnen handläggs dock av Riksantikvarieämbetet och regleras genom "Förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen". I Kulturmiljölagen anges att "En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett  bebyggelseområde med synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras som byggnadsminne av Länsstyrelsen." Frågan om byggnadsminnesförklaring kan väckas av vem som helst. Länsstyrelsen utreder om objektet uppfyller de kulturhistoriska kriterier som krävs. Om ansökan bifalls upprättas ett dokument med skyddsbestämmelser för byggnadsminnet. 

Skydd, ansvar och Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har tillsynsansvar och ansvarar för att skyddsbestämmelser efterlevs. Skyddsbestämmelserna skall skydda mot olämpliga förändringar föranledda av kortsiktiga behov och garantera att byggnadsminnena bevaras i så orört skick som möjligt. Byggnadsminnesförklaringarna syftar också till att få till stånd nära samarbeten mellan ägarna till byggnadsminnena och företrädare för kulturmiljövården. Ägare till byggnadsminnen har därför rätt till gratis rådgivning samt möjlighet att ansöka om byggnadsvårdsbidrag hos Länsstyrelsen. 

För ett långsiktigt bevarande krävs ofta att byggnadsminnena brukas. För att möjliggöra detta kan i vissa fall krävas förändringar av byggnadsminnet som strider mot skyddsbestämmelserna. Dessa och övriga förändringar i strid med skyddsbestämmelserna är tillståndspliktiga. Ansökan prövas hos Länsstyrelsen. Vid bifall anges i beslutet de villkor beträffande utförande och dokumentation som Länsstyrelsen anser skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen. Länsstyrelsen ställer ofta också som villkor att förändringsarbeten arbetet skall följas av en antikvarisk expert, vilken anlitas av byggnadsminnesägaren.

 Mer information

Kulturhistoriskt minnesmärke 

Läs mer om länets alla byggnadsminnen under respektive kommun i vänstermenyn.