Knisa mosse

Odikad våtmark med en blandning av öppna vattenytor och vassar av ag och bladvass. Omges av omväxlande och artrika betesmarker.
Honungsblomster

Knisa mosse är en av Ölands få odikade våtmarker. Mossen ligger uppdämd i en fördjupning strax öster om landborgen. Den har varken tydligt in- eller utlopp och dräneras genom kalkberget ut på kalkklipporna vid landborgen i väster.

Knisa mosse består huvudsakligen av en blandning av vassar av ag och öppna vattenytor. Ibland finns en viss inblandning av bladvass i agen. Den största öppna vattenytan finns i södra delen av mossen. Även i norr finns några små vattenytor med en mycket rik flora av kransalger, bland annat taggsträfse, törnsträfse och rödsträfse.

Gräsmarker

Längs kanterna av Knisa mosse finns smalare eller bredare zoner med fuktiga gräsmarker. Särskilt breda och artrika zoner återfinns längs kanterna av den öppna vattenytan i söder. Här finns honungsblomster, klubbstarr, kärrspira och rikligt med kärrknipprot. Dominerande växter är annars blåtåtel och älväxing. Väster om mossen längs kustvägen finns stora bestånd med alvarstånds.

Gungfly

I våtmarkens centrala del finns ett botaniskt intressant gungfly. Olika arter av mossor dominerar vegetationen. Här växer vitmossor och brunmossor sida vid sida, en ovanlig kombination på Öland. Knoppvitmossa och piprensarmossa är de två allra vanligaste mossorna. Andra arter som växer här är fransvitmossa, brokvitmossa, kärrkammossa, myruddmossa och komossa.

Gräsmarker

Våtmarken omges av öppna betesmarker. I norr breder stora arealer öppna torra gräsmarker ut sig. Betesmarkerna har en rik flora med växter som jordtistel, backnejlika, brudbröd och solvända. Mindre partier med fuktiga gräsmarker och små vätar förekommer också.

Fågellivet i Knisa mosse har varit berömt.

Under senare år har det dock försämrats. I vassarna häckar fortfarande ängshöken. Andra häckfåglar är vigg, brun kärrhök, vattenrall och sävsparv. I buskmarkerna hörs både höksångare och näktergal. Ett fågeltorn finns i sydöstra delen av området.

Spindelfaunainventering

I slutet av sjuttiotalet gjordes en omfattande inventering av spindelfaunan. Den mest intressanta arten var brunmosspindeln Robertus insignis som hade en stabil förekomst i kärret och som här har sin enda förekomst i landet. Under senare år har den minskat och betraktas nu som akut hotad. Det finns i övrigt mycket få fynd från övriga världen. Krusnätspindeln Argenna patula är en karaktärsart i bunkestarrkärret. Den betraktats som sällsynt men är troligen förbisedd.

Knisa mosse är skyddat som naturreservat och ingår i Natura 2000. Området är av riksintresse för både naturvård och friluftsliv.

Karta (öppnas i nytt fönster)

Värt att besöka

Spännande utflyktsmål på Öland.

Informationen är hämtad från boken - Natur och kultur på Öland.

Läs mer

Länsstyrelsen har publicerat två faktaböcker om länets natur, med utflyktsmål och sevärdheter.

Natur i Östra Småland

Natur och kultur på Öland 

Söktjänst för länstyrelsens publikationer