Om Länsstyrelsen

texten KALMAR länsstyrelsens byggnad till höger
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Vision, värdegrund och varumärke för Länsstyrelsen i Kalmar län 

Vision

  • Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt i Kalmar län.
    - Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

 Värdegrund

  • Vi behandlar alla lika och med respekt. Vi är lyhörda och öppna mot varandra och vår omvärld.
  • Våra beslut ska vara tydliga och välmotiverade och vårt arbete präglas av effektivitet, öppenhet, tillit och rättssäkerhet.

Varumärke / Profil

  • Vi ska uppfattas som trovärdiga, kunniga och ansvarstagande och leverera snabba, tydliga och rättssäkra beslut.
  • Vi ska stå för god service och ett bra kundbemötande.
  • Det ska vara attraktivt att arbeta hos oss. 

Vår vision beskriver det vi vill uppnå.
Vår värdegrund kan ses som basen för vårt arbete. Vårt varumärke är det vi gör och hur vi uppfattas och påverkas bland annat av vår värdegrund och hur vi arbetar.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Kalmar län
Postadress: 391 86 Kalmar
Telefon: 010 223 80 00
Fax: 010 223 81 10
E-post: kalmar@lansstyrelsen.se

Hitta till oss!