Vattenläget i länet

En samlingssida för det aktuella vattenläget för länet. Här finns även länkar till mer information hos kommunerna.

Sidan uppdaterad 2017-01-18

Sammanfattning av läget i länet

I oktober kom äntligen regnet till länet. På Öland kom det 80-90 mm och inom några dagar i mitten av månaden svämmade grunda (grävda) brunnar över. Där med var den akuta krisen över för flera enskilda hushåll och de lantbrukare som är beroende av egna brunnar. Vattenuttag ur djupare borrade brunnar och eller ur större grundvattenmagasin tar det dock längre tid för att återhämta sig. Därför krävs att arbetet fortsätter med mer långsiktiga åtgärder.

Kommunerna arbetar långsiktigt med att hitta och ansluta fler vattentäkter, både grundvatten och ytvatten. I Västervik har man under vintern arbetat med att koppla samman sjön Hjorten med Vångaren genom en överföringsledning för att skapa ett mer robust system. I Borgholm pågår arbetet med att bygga ett nytt avsaltningsverk uppe i Sandvik samt att utveckla huvudvattentäkten utanför Borgholm genom mer infiltration av ytvatten. För dagen ligger grundvattennivån 0,5 meter lägre än vad som är önskvärt men det är bättre än vid samma tid 2016. I Mörbylånga pågår bland annat projektering av en anläggning för kombinerad rening av bräckt vatten och ett industrivatten från kycklingslakteriet i Mörbylånga. I Kalmar pågår arbete med att utveckla befintliga brunnar och även att ta nya i drift. Den ökade leveransen till Öland har ökat belastningen på ledningsnätet som resulterat i ökad utfällning av mangan som orsakat en del negativa konsekvenser.

Alla kommunerna i länet har drabbats på ett eller annat vis och alla ser över sin vattenförsörjning så att den ska bli mer robust. Hos i princip samtliga kommuner pågår en översyn av nödvattenplaneringen, så att den kompletteras bland annat med hur en långvarig vattenbristsituation ska hanteras.

Länsstyrelsen har under sommaren och hösten sammankallat till regelbundna samverkansmöten med kommunerna för att skapa en lägesbild över vattensituationen och planerade och genomförda åtgärder. Samverkansmötena har nu avstannat för att det för tillfället inte finns något akut behov hos kommunerna. En avstämning kommer dock att göras i februari/mars.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, arbetar med att analysera dataunderlaget som kom fram från den så kallade Sky TEM-undersökningen med helikopterflygningar som utfördes under sensommaren på Öland. Undersökningen syftar till att få fram ett bättre hydrogeologiskt underlag som förväntas resultera i förslag till lämpliga områden för uttag av grundvatten. Undersökningen har även kompletterats med geologiska borrningar för att analysen ska bli säkrare. Första rapporten bedöms vara klar i mars och ska kunna användas av kommunerna och boende på Öland.

Mätning av brunnar hos lantbrukare på Öland

Under sommaren och hösten har mätning av grundvattennivån i ca 20 brunnar hos öländska lantbrukare utförts med hjälp av LRF och länsstyrelsen. Vattennivån i brunnarna har mätts en gång i veckan under perioden 28 juni till 14 november. Förhoppningen är att mätningarna återupptas i mars så att det kan ligga till grund för en prognos för 2017. Analys och möjlighet till en god prognos blir bättre ju längre tidsserie man har tillgång till. Insamlad mätdata har använts i den samlade lägesbilden för Öland och hur läget ser ut för de djurhållande lantbruken.

Under sommaren utvecklade länsstyrelsen en databas där man själv kunde gå in och logga nivådata om sin brunn. Kommunerna tillhandahöll mätutrustning och länsstyrelsen utbildade vid fyra tillfällen handhavandet med utrustningen. Metoden föll dock inte ut som vi önskade, endast ett fåtal mätningar rapporterades in. Därför tar vi bort databasen med den digitala inrapporteringsmöjligheten och vill tacka de som tagit sig tid till rapporteringen. Vi tror trots allt att projektet har ökat kunskapen hos deltagarna om den egna vattenförsörjningen.

Fortsätt att spara Vatten!

 

​Hur har det kunnat bli så torrt i länet?

Kalmar län ligger i så kallad regnskugga efter det småländska höglandet och har relativt låg nederbörd. De norra och södra delarna av Öland är bland de torraste platserna i Sverige. Vinden är ofta hård och ön ligger i solligans topp över sommarens soltimmar. Detta tillsammans gör ön väldigt torr och under normalår har ön närmast stäppklimat och under torrår tidvis ökenförhållanden.

En fördjupad klimatanalys som Länsstyrelsen låtit utföra visar att det generellt kommer att bli torrare i hela länet framförallt under sommarhalvåret. Analysen visar också att antalet skyfall, som orsakar höga flöden och översvämningar, kan komma att öka, samtidigt som det kommer att bli stor risk för brist på vatten under sommarhalvåret.

Efter två torra vintrar är nu grundvattennivåerna på Öland extremt låga. I Borgholms kommun är nivåerna de lägsta sedan mätningarna startade 1988. Beräkningar visar att om även 2016 och 2017 blir torrår kommer grundvattennivåerna att vara minst 1-2 meter under det normala vid slutet av 2016 och minst 2-4 meter (lokalt upp till 6 meter) under det normala vid slutet av 2017.

I februari tillsattes en styrgrupp för strategisk regional vattenförsörjning med landshövdingen som ordförande och kommunalråden i Borgholm, Kalmar och Mörbylånga kommuner. I början av mars fattades ett historiskt beslut mellan de tre kommunerna Kalmar, Borgholm och Mörbylånga om att redan till sommaren 2016 ha en vattenledning klar från fastlandet till Öland, mellan Revsudden och Stora Rör. Vattenledningen, som invigdes i juni 2016, byggdes för att förebygga vattenbrist på Öland och trygga tillgången av dricksvatten även vid långvarig torka.

Karta från SMHI över nederbördsmängder aug 2015-april 2016 jämfört med normalt. Klicka på kartan för större version.​