Kalmar läns Luftvårdsförbund

Kalmar läns luftvårdsförbund är en sammanslutning av företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som påverkar luftmiljö eller har intressen i luftvårdsfrågor. Som medlem i luftvårdsförbundet bidrar du aktivt till att verka för en bättre luftmiljö i Kalmar län.
logga160punkterbred.jpg

Uppdraget

Kalmar läns luftvårdsförbund har till uppgift att samordna, bevaka och informera om utvecklingen av luftföroreningarnas spridning och påverkan inom regionen. Förbundet fungerar även som ett nätverk för utbyte av idéer och erfarenheter. Förbundets arbete styrs av Miljöbalken, dess förordningar och föreskrifter om miljökvalitetsnormer för utomhusluft.

Klimat- och hälsorelaterat

Luftföroreningar ger upphov till ökad förekomst av cancer, allergier, luftvägssjukdomar och ett allmänt försämrat hälsotillstånd. Globalt sett påverkas även vårt klimat av luftföroreningar genom att de har en bidragande effekt till bland annat växthuseffekten och uttunningen av ozonskiktet. Lokala och regionala luftföroreningsutsläpp bidrar till ökad försurning och övergödning av mark och vatten.

Miljöövervakning

Mycket av den luftövervakning som bedrivs i länet görs inom ramen för Luftvårdsförbundets verksamhet. Ett projekt förbundet deltar i är Krondroppsnätet, en samordnad övervakning av luftföroreningars effekter med avseende på försurning, övergödning och marknära ozon. Andra mätningar som förbundet är delaktiga i är nedfallsmätningar med fokus på metaller i mossa samt kvicksilverhalter i insjöfisk. Förbundet samordnar också kommunernas kontroll av tätortsnära luftkvalitet.

Nyttan

Kommunerna kan använda mätdata som förbundet har tagit fram för att se ur de klarar uppsatta miljökvalitetsnormer för utomhusluft, som planeringsverktyg vid planarbete, uppföljning av de regionala miljömålen som ligger till grund för åtgärder och kontroll. Företag kan exempelvis använda mätdata vid planering av investeringar och förändringar i verksamheten.

 

Förbundet har även tagit fram en informationsbroschyr "Luften i Kalmar län".

Luftkvalitetsförordningen med ändringar och föreskrifter om luftkvalitet (miljökvalitetsnormer).