Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364).

​För 2018 förfogar länsstyrelserna totalt över 149,4 miljoner kronor. Bidrag får lämnas för verksamhet som är riktad till målgruppen för tidiga insatser, och där syftet med verksamheten är att främja kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden eller hälsa.

Målgrupp för verksamheten

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet direkt riktad till, eller till förmån för, personer över 18 år som antingen är asylsökande, eller som har beviljats uppehållstillstånd men som bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden. I gruppen asylsökande ingår både asylsökande som bor på anläggningsboende och asylsökande som bor i eget boende.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Vilka insatser kan få bidrag?

Syftet med bidraget är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja förutsättningarna för en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Förordningen som reglerar bidraget förtydligar även vilken typ av verksamhet eller insatser det kan handla om, och vilken inriktning verksamheten eller insatsen ska ha. Närmare bestämt ska verksamheten eller insatsen syfta till att:

  • främja målgruppens kunskaper i svenska,
  • främja målgruppens kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden, eller
  • hälsa.

En verksamhet eller insats kan ligga inom ramen för ett eller flera av dessa områden.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan. Ett exempel på vad det innebär är att ett trossamfund kan söka bidrag för ett språkcafé, men inte för träffar med bibelstudier.

Vem kan söka bidrag?

I första hand kan bidrag sökas av ideella föreningar eller trossamfund. I andra hand kan bidrag sökas av kommuner eller kommunalförbund. Bidrag kan inte sökas av stiftelser eller företag.

Ideella föreningar
En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären. Denna innebär att föreningen antingen har en ideell målsättning eller att den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men utan ekonomisk verksamhet.

Trossamfund
Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning  (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

Kommuner och kommunalförbund
Kommuner och kommunalförbund kan söka och beviljas bidrag på samma villkor och för samma typ av verksamhet som organisationer och trossamfund. Den bedrivna verksamheten får dock inte innebära att kommunen beviljas bidrag för uppgifter som kommunen enligt lag eller förordning är skyldiga att utföra i alla fall.

Ansökningstider

Ansökan ska vara Länsstyrelsen i Kalmar län tillhanda senast den 15 mars 2018.

 Content Editor ‭[2]‬

Vägledning för sökande
I vägledningen finns information om vilken typ av insatser som kan beviljas bidrag, vilken information den sökande organisationen/kommunen behöver lämna när man skriver sin ansökan och vilka dokument som ska bifogas. Här finns även beskrivet vilka krav som ställs på de sökande organisationerna vad gäller uppbyggnad, struktur, ekonomi och demokratisyn.

 Content Editor ‭[1]‬

http://extra.lansstyrelsen.se/_layouts/15/images/icdocx.png

Ansökan för kommuner
Ansökan för organisationer

Intyg samarbetspart - I de fall ni som organisation planerar att samverka med andra aktörer inom ramen för er insats/verksamhet ska detta samarbetsintyg användas.  http://extra.lansstyrelsen.se/_layouts/15/images/icdoc.png
Delrapportsmall   http://extra.lansstyrelsen.se/_layouts/15/images/icdoc.pngSlutrapportsmall för organisationer Slutrapportsmall för kommuner