Stöd till bredband på landsbygden

Landsbygdsprogrammets stöd för investeringar i bredband ska bidra till ett snabbt bredband som gör det möjligt för dig som bor på landsbygden att vara en del av det digitala samhället.
Fiberkabel

Du kan få stöd för de utgifter du har i samband med att anlägga den passiva infrastrukturen. Med passiv infrastruktur menas dels de grundläggande delarna som till exempel kanalisationsrör eller mast men också ledning vilket kan vara fiberkabel eller antennutrustning.

På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om bredbandsstödet.

Sista ansökningsdag för nästa beslutsomgång

Vi avvaktar mer pengar till budget innan vi kan sätta stoppdatum för nästa beslutsomgång.

Ansökan om stöd för bredband är öppen så det går bra att lämna in ansökan. Sista ansökningsdag för tredje beslutsomgången sätts när vi eventuellt får mer pengar till bredbandsbudgeten..

Ansök via e-tjänst

Du ansöker via en e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. Här hittar du information om e-tjänsten för ansökan. 

Om du, efter att du gjort ansökan vi e-tjänsten, ska skicka in någon bilaga till Länsstyrelsen som gäller din ansökan kan du gå in via Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats och skicka in underlaget digitalt.

Om det är något papper eller bilaga till Länsstyrelsen som gäller din ansökan och som du inte kan skicka digitalt skickar du det till denna adress:
Länsstyrelsen i Kalmar län
FE 29
Box 204
826 25 Söderhamn 

Samråd

Det finns tre typer av samråd som du behöver känna till. Två av dessa måste du göra: 

Samråd med kommunen:
Du behöver samråda med kommunen för att de ska få information om vilka projekt som planeras i kommen. Mer information och blanketten för samrådet hittar du här.

Samråd med Länsstyrelsen: 
Vid ledningsdragning där man utför åtgärder i värdefull natur, nära fornlämningar eller genom vattenområden kan ett samråd enligt 12 kap 6 § (MB) krävas.

Om du inte gör en anmälan om samråd ska du:

Samråd med kartor:
Detta samråd görs av Länsstyrelsen. Din ansökan kommer att läggas ut för offentligt samråd. Länsstyrelsen kommer att publicera en karta på sin webbplats där det framgår vilket område ni avgränsat för ert projekt, information om vilken teknik ni kommer att bygga med samt vem som söker.

Samrådet görs för att kontrollera att ingen marknadsaktör planerar en bredbandsutbyggnad i samma område inom de närmsta tre åren. Marknadsaktörer som vill bygga ut i ert område ska kontakta Länsstyrelsen inom samrådstiden.  

Länsstyrelsen handlägger din ansökan

Efter sista ansökningsdatum kommer Länsstyrelsen att granska vilka ansökningar som uppfyller villkoren för bredbandsstödet. Mer information om villkoren hittar du här.  

Ett villkor är att stöd bara kan ges för att bygga ut bredband på landsbygden. Inga tätorter kan därför ingå i projektets område. Vilka orter som är tätorter och var gränsen går kan du se genom att använda Bredbandskartan, fliken Ansökningskartan, eller länsstyrelsens GIS-karta.

De projekt som uppfyller alla grundläggande villkor kommer  länsstyrelsen att prioritera med hjälp av en poängsättning. Uppgifter till poängsättningen hämtar länsstyrelsen från ansökan. Det är tre kriterier som poängsätts, anslutningsgrad, antal möjliga anslutningar samt kunskap, kompetens och genomförandekapacitet. Mer information om poängsättning och prioritering hittar du här.

Observera att inga tätorter får ingå i projektet. Vilka orter som är tätorter och vart gränsen för dessa går kan du se genom att använda länsstyrelsens GIS-karta

Därefter kommer de som uppfyller de grundläggande villkoren att jämföras mot varandra genom den poäng som de fått av urvalskriterierna. Mer information om urvalskriterierna hittar du här.

Beslut

När alla ansökningar har handlagts och jämförts med varandra så kommer Länsstyrelsen att besluta vilka som får stöd. Beslutet baseras på de grundläggande villkoren och vilken poäng ansökan fått via urvalskriterierna. De projekt som är högst prioriterade, har flest poäng, är de som beviljas pengar.    

Observera! För att Länsstyrelsen ska kunna fatta beslut måste föreskrifter och förordningar för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 vara beslutade. Vi tror att dessa kommer att vara på plats under oktober-november. När du söker stöd fram till dess söker du därför på egen risk.    

Nästa beslutsomgång

Nästa beslutsomgång kommer eventuellt att vara våren 2017 om mer pengar tillförs. Om du uppfyller de grundläggande villkoren men inte beviljas stöd i beslutsomgången den 31 oktober, så kommer du automatiskt att vara med i nästa beslutsomgång. Då behöver du inte skicka in din ansökan igen.