Ekmiljöer i Ekerum ska räddas genom samarbete

Ekhage i maj med blommande vitsippor

Länsstyrelsen och Ekerum Golf & Resort AB samarbetar under 2014 och 2015 för att vårda och utveckla ekdominerade skogsområden i Ekerum. Gamla ekar och dess efterträdare kommer att friställas. Och i några områden kommer bete att återupptas för att återskapa ekhagar med gamla träd och buskar, skogsbryn, gläntor och död ved. Detta är en viktig åtgärd för att skapa förutsättningar för ett mycket stort antal hotade arter knutna till såväl gamla ekar som hassel. Exempel på några av alla de hotade arter som kommer att gynnas av åtgärderna är de hotade skalbaggarna större ekbock och läderbagge och svamparna saffransticka och tårticka. Den större ekbocken finns idag bara kvar i Halltorps hage i hela Norden och arten är hotad i hela Europa.

- Det är därför extra roligt att kunna konstatera att den större ekbocken redan hittat nya ekar att leva i ute på golfbanorna i Ekerum, säger Jonas Hedin på Länsstyrelsen.   Ett naturvårdsavtal som kommer att gälla i 50 år kommer att upprättas under vintern. Naturvårdsavtalet reglerar hur ekskogarna ska bevaras under den kommande 50-årsperioden. Även ett skötselavtal som reglerar hur området ska skötas för att naturvärdena ska kunna utvecklas framöver kommer att upprättas.

- Det är roligt att se att vi nu gör en gemensam insats för att inte bara bevara utan även utveckla ekskog och gamla hagmarker i Ekerum. Vi tror att områdets natur nu kommer att bli än mer attraktiv för boende och besökande säger Magnus Lagerlöf, VD på Ekerum.  

- Det här samarbetet visar att vi genom god dialog kan nå långt. I Ekerum lyfter vi de unika naturvärdena i ekmiljöerna samtidigt som vi skapar en attraktiv miljö för boende och rekreation säger Landshövding Stefan Carlsson.

Bild på en hona av större ekbock som lägger ägg i den skrivliga barken på en ek